caenfrdees

Tràmits

T-021-HIS Fraccionament tributs

DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat  que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi  o mitjançant certificat electrònic on line.

Aquet tràmit és per sol.licitar el fraccionament del pagament d’impostos, taxes i/o preus públics. Les quantitats fraccionades s’han de pagar amb l’ interès de demora, tal com especifica la Llei General Tributària.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?

Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic de fraccionament”

Més informació

També poden tramitar el fraccionament a qualsevol oficina de l’ORGT.

Període de la sol·licitud: Tot l’any

Preu: Gratuït

Requisits específics: No


DOCUMENTACIÓ  

Cal adjuntar còpia de la nòmina, pensió/atur, rebut hipoteca, rebut préstecs personals, DNI i fotocòpia cartilla bancària

LEGISLACIÓ  

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació els ingressos de dret públic municipal, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a l’ORGT de la Diputació de Barcelona

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament d’Olivella

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per el que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

TERMINI DE RESOLUCIÓ

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

EFECTES DEL SILENCI

Segons ORGT

Log in