Transmissió de llicències urbanístiques

Les llicències o autoritzacions són transmissibles llevat que el nombre de les que es puguin atorgar es trobi limitat, o quan s’hagin concedit tenint en compte les característiques particulars del subjecte autoritzat.

Els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència han de comunicar-ho per escrit a l’òrgan que la va atorgar, el qual ha de comprovar que no es troba compresa en els supòsits anteriors. 

 

Quan es dóna resposta:

La transmissió s’ha de comunicar abans de la finalització de la vigència de la llicència.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones interessades (cedent i cessionari) o bé els representants degudament autoritzats.

Cal aportar:

  • Sol·licitud de transmissió i la declaració de conformitat signada per les dues parts implicades en la transmissió
  • Si voleu realitzar aquest tràmit mitjançant representant, caldrà aportar també el model d'autorització i adjuntar les fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de l'autoritzada. En cas que feu la tramitació telemàtica, haureu d'adjuntar la de

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:00