Pròrroga llicències urbanístiques

L'Administració, excepte preceptes contraris, podrà concedir d'ofici o per sol·licitud de l'interessat, una ampliació dels terminis establerts si les circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers.

Una vegada concedida la llicència d'obres es disposa d'1 any per iniciar les obres i de 3 anys per acabar-les. Per evitar la caducitat de la llicència es pot demanar una ampliació de terminis a l'inici o acabament d'una obra. 

Terminis i requisits

El termini d'inici de les obres és abans de transcorregut 1 any de l'atorgament de la llicència. El termini per finalitzar l’execució és de 3 anys.

Cal demanar la pròrroga abans que caduqui la llicència. S'ha de sol·licitar abans d'acabar el termini de 2 mesos en el cas de prorrogar el termini d'inici de les obres, i 5 mesos en el cas de voler sol·licitar la pròrroga per a la conclusió de les mateixes.

L'Ajuntament concedirà pròrroga d'ambdós terminis per la meitat del seu respectiu termini.

El titular de la llicència, abans de la finalització del termini corresponent, podrà sol·licitar una pròrroga per a l’inici o per a la finalització de les obres. L’Ajuntament concedirà una única pròrroga d’ambdós terminis, de la meitat del temps autoritzat.

Excepcionalment, per raó de l’aturada o l’alentiment justificat de les obres, el termini de finalització serà de cinc anys, a comptar des de la data d’atorgament de la llicència.

L’excepcionalitat del termini de finalització de cinc anys l’acordarà el mateix òrgan que va atorgar la llicència, prèvia presentació de la sol·licitud corresponent, acompanyada de la justificació dels motius i de les condicions de l’aturada o l’alentiment de les obres.

Aquesta justificació, que estarà signada per les persones propietàries, promotores, constructores, o empresàries de les obres i la direcció facultativa d'aquestes, concretarà els aspectes mínims següents:

  • Causes que motiven l’aturada o l’alentiment de les obres i que justifiquen la prolongació excepcional del termini, fins a 5 anys.
  • Proporció i característiques de les obres que ja han estat executades.
  • Termini temporal que es preveu que les obres estaran aturades o retard temporal que es preveu que comportarà l’alentiment respecte la normal execució.
  • Mesures específiques que s’adoptaran, durant aquest període, per tal de garantir la vigilància, el control i el manteniment de les obres realitzades.
  • Mesures específiques que s’adoptaran, durant aquest període, per tal de garantir la seguretat de les persones, dels béns públics, dels béns de tercers i de la pròpia l’obra, i especialment, en relació a les tanques, les bastides, les grues, l‘estabilitat dels terrenys i, en cas que n’hi hagin, de les edificacions veïnes.

Incomplerts els terminis fixats, i en el seu cas, els terminis de la pròrroga, les llicències entraran en el supòsit de caducitat, què serà declarada per l’òrgan municipal que ha atorgat la llicència.

En cas de caducitat, caldrà sol·licitar una nova llicència.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de la llicència d'obres personalment o mitjançant un representant.

Cal aportar:

  • Model de sol·licitud de pròrroga
  • Si voleu realitzar aquest tràmit mitjançant representant, caldrà aportar també el model d'autorització i adjuntar les fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de l'autoritzada.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana .

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:55