Padró Municipal d'Habitants canvi de domicili dins el mateix municipi

Sol·licitud de modficació de les dades relatives al domicili per canvi o trasllat a un altre domicili dins del municipi.

Més informació
L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:
(-) La persona interessada comunica a l'Ajuntament un trasllat de domicili dins del mateix municipi.
(-) La Persona interesada s'empadrona en un altre municipi i l'Ajuntament del municipi d'origen procedeix a donar-la de baixa al seu Padró d'Habitants.
(-) La persona interessada és d'estranger i sol·licita la baixa del Padró per canvi de residència a l'estranger.
(-) Per defunció.
(-) L'Ajuntament procedeix a donar de baixa d'Ofici en aquells supòsits contemplats per la legislació vigent.

Quin cost té:

Tràmit gratuït

Quan es dóna resposta:

Per norma general a l'instant un cop comprovada la documentació.- No obstant això l'Ajuntament disposa de 3 mesos per resoldre.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes les persones que hagin canviat de domicili dins del municipi:
- Persones majors d'edat o menors emancipats
- En cas de menors d'edat, aquests s'han d'empadronar al nou domicili a sol·licitud dels pares o tutors legals
- També ho pot sol·licitar un representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • Empadronament de menors. Altres documents

  A efectes d’acreditació de la representació:
  Llibre de família o certificat de naixement.

  En el cas d’empadronament amb un dels progenitors: Caldrà aportar un d'aquests tres documents:
  (-) Autorització signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i fotocòpia del seu document d'identitat.
  (-) Resolució judicial o sentència on consti que el progenitor que sol·licita l’empadronament del menor ostenta la guàrdia i custòdia, o
  (-) Declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor.

  En el cas de custodia compartida: S’aportarà resolució judicial on s’acordi quina serà la residència del menor o autorització de l’altre progenitor i fotocòpia del document d'identitat d'aquest.
  Per a l’empadronament de menor en un domicili diferent al dels seus progenitors:
  Caldrà aportar autorització signada per ambdós progenitors o per qui ostenti la guàrdia i custòdia i fotocòpia del o dels seus documents d'identitat.

 • Documentació relativa al domicili

  HABITATGE EN PROPIETAT o USDEFRUIT.
  (-) Títol acreditatiu.
  (-) Nota informativa de domini del Registre de la propietat. HABITATGE DE LLOGUER
  (-) Contracte vigent d'arrendament per a ús de residència habitual i últim rebut. (-) Rebuts de subministraments.
  En el cas que no consti cap persona empadronada a l'habitatge i no se és el propietari, usufructuari o llogater, caldrà aportar:
  (-) Autorització per escrit signada pel propietari, l'usufructuari o llogater
  (-) Títol de propietat o de l'usdefruit o contracte d'arrendament per a ús de residència habitual.
  (-) Fotocòpia del Document d'identitat del propietari/ usufructurari/ llogater.

 • Empadronament en un domicili on consten altres persones empadronades

  Caldrà aportar autorització per escrit d'una persona major d'edad que consti empadronada en el domicili i que disposi de títol acreditatiu de la possessió efectiva de l'habitatge (propietat, usdefruit, lloguer...) al seu nom.

 • Empadronament en establiments col.lectius

  Serà necessària autorització de la persona que ostenti la direcció de l'establiment i fotocòpia del seu document d'identitat.
  La informació facilitada és de caràcter orientatiu. L'Ajuntament es reserva el dret a demanar aquella documentació que consideri oportuna per acreditar la veracitat de les dades contingudes a la sol·licitud d'empadronament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:54