Llicències d'obres

Les llicències urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar, per part de l’administració competent per atorgar-les, l’adequació d’aquests actes a l’ordenament jurídic urbanístic, prèviament a la seva execució material. Quan la legislació sectorial ho preveu expressament, a través de les llicències urbanístiques també es comprova la seva adequació als requisits que s’hi estableixen.

Actes subjectes a llicència urbanística

 1. Estan subjectes a llicència urbanística prèvia els actes següents:
 1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 2. Les parcel·lacions urbanístiques.
 3. La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 4. La demolició total o parcial d’edificis o construccions existents.
 5. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
 6. El canvi dels edificis a un ús residencial.
 7. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 8. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 9. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 10. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 11. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 12. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
 13. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 14. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 15. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 16. Obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació o que comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.

2. També estan subjectes a llicència urbanística prèvia, els actes que es realitzin en les situacions següents:

 1. La intervenció en els béns o àmbits sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural, arqueològica o urbanística.
 2. Els usos i les obres provisionals.
 3. Els actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte aquells que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

 

ADVERTIMENT IMPORTANT

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

 

Terminis i requisits

 • Cal demanar la llicència urbanística abans d'iniciar els actes.
 • Cal esperar rebre la notificació de la concessió de la llicència urbanística per començar les obres.  
 • La resolució del procediment per a atorgar o denegar la llicència urbanística se subjecta al següent termini, a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació requerida per a la seva tramitació:

a) Dos mesos per a les llicències urbanístiques, excepte les parcel·lacions, les llicències de primera utilització i ocupació parcial i les llicències per a la constitució d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, que serà d’un mes.

b) Si es tramita un procediment de llicència d’obres simultàniament amb expedients subjectes a llicència d’activitats, el termini per resoldre serà el que es disposi segons el règim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat.

 • Un cop obtinguda la llicència, el termini per a efectuar l'autoliquidació provisional serà d'un mes comptador des de la notificació de la concessió de l'oportuna llicència d'obres.
 • En totes les llicències urbanístiques per executar obres, es fixarà un termini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del principi de proporcionalitat. Els terminis màxims per iniciar-les i per acabar-les seran de 1 any i de 3 anys, respectivament.
 • El termini d’inici i el d’acabament es comptarà des del dia següent al de la notificació de la resolució d’atorgament de la llicència.  
 • Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga per una sola vegada, per la meitat del termini atorgat per a l’inici o acabament de les obres.
 • En cas de caducitat, caldrà sol·licitar una nova llicència.

Concurrència amb les autoritzacions municipals de les activitats

Quan s’hagin d’ executar obres subjectes a llicència urbanística en establiments, la finalitat de les quals sigui desenvolupar una activitat, caldrà adequar-se als règims de tramitació següents, en funció del regim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat:

 • a) Activitats sotmeses a llicència: es sol·licitarà, tramitarà i resoldrà en una única llicència municipal.
  • La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació tècnica que correspongui, d’acord amb les determinacions requerides per les ordenances municipals i la normativa sectorial, tant per als projectes d’obres com pels d’activitats.
  • La resolució que aprova el projecte presentat, permetrà l’inici de les obres i condicionarà l’inici de l’activitat a la formalització de la primera ocupació i/o a la realització dels controls o certificacions necessaris per a la posada en marxa de la mateixa.
  • Si el promotor sol·licita la llicència de les obres i la de l’activitat de manera concurrent, però, separades, l’ajuntament podrà efectuar la tramitació i resolució acumulada en una única llicència.
 • b) Activitats sotmeses a comunicació prèvia o a declaració responsable: la sol·licitud de la llicència de les obres per condicionar l’establiment a una activitat determinada haurà de contenir la documentació exigida per la llicència d’obres i a més, la documentació prevista per a legalitzar l’activitat.
  • La resolució haurà de pronunciar-se sobre l’atorgament de la llicència d’obres i sobre la conformitat de la comunicació prèvia o la declaració responsable de l’activitat.
  • L'atorgament d’aquesta llicència d’obres, permet iniciar les obres i condiciona l’inici de l’activitat a la formalització de la primera ocupació i/o a la realització dels controls o certificacions necessaris per a la posada en marxa de la mateixa.

Els règims sota els que es sotmeten les activitats segons la seva tipologia es troben recollits en l'Ordenança municipal d'activitats i intervenció integral de l'administració ambiental i en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa.

Taxa i impost / Fiances

El règim d’intervenció administrativa de llicència urbanística resta sotmès al pagament de la taxa e impost previstos segons les ordenances fiscals vigents.

La taxa per tramitació de documents, autoritzacions administratives i llicències corresponent (Ordenança fiscal núm. 3, art. 5.3 a) tipus de gravamen 0,6% de la base imposable amb un mínim de 70,47€. Aquest import es liquidarà en el moment de presentar la sol·licitud de llicència.

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) corresponent al 2,82% de la base imposable, calculada d’acord amb el previst en les ordenances fiscals (Ordenança fiscal núm. 7, art. 7.3) per a les liquidacions provisionals es liquidarà en el moment d’obtenir la llicència.

La validesa de la llicència queda supeditada al pagament de l’impost corresponent.

Les fiances a constituir, si escau, d’acord amb l’art. 25 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

DOCUMENTACIÓ 

 • Documentació bàsica per a totes les llicencies urbanístiques.

En totes les sol・licituds de llicencia urbanística caldrà aportar la documentació bàsica següent:

1. Instancia normalitzada de sol・licitud de la llicencia, signada per la persona sol・licitant, on hi constaran almenys les dades següents:

 • Dades de la persona sol・licitant i de la persona representant, si es el cas.
 • Enunciat de les obres o actes urbanístics o títol del projecte.
 • Ubicació de les obres: adreça postal i referència cadastral o plànol de situació sobre base topogràfica oficial, cadastral o del planejament urbanístic.
 • Pressupost d’execució material de les obres.
 • Indicació de si les obres deriven d'un expedient de protecció de la legalitat.

2. Certificat de coincidència entre la documentació en suport paper i digital, signat per l'autor responsable dels documents.

3. Justificació del pagament de la taxa corresponen per la tramitació de documents, autoritzacions administratives i llicencies, segons les ordenances fiscals vigents.

4. La documentació que exigeixi la normativa sectorial per a la tramitació de la llicencia urbanística, segons la tipologia i la situació de les obres: domini públic hidràulic, carreteres, ferrocarril, aviació civil, patrimoni cultural, prevenció d'incendis, mobilitat, paisatge, medi ambient, agricultura i ramaderia, etc. Els informes dels organismes competents, que resulten preceptius, si no s'aporten prèviament per l'interessat, seran sol・licitats per l'ajuntament als organismes corresponents, en el tràmit de la llicencia.

 • Documentació especifica de les llicencies urbanístiques segons la naturalesa dels actes.

Segons les característiques i la naturalesa de les obres o les actuacions  urbanístiques, a mes de la documentació bàsica, caldrà aportar la documentació que s'indica als apartats següents.

Aquesta documentació s’aportarà en el moment de presentar la sol・licitud de la llicencia, excepte els fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra i els justificants dels dipòsits de les garanties en concepte de reposició de paviments i serveis afectats, i en concepte de tractament de residus de la construcció, que es podran aportar en el moment d'obtenir la llicencia.

a) Moviments de terra i esplanacions dels terrenys:

a.1) Moviments de terra superiors a 1,5 metres d'altura respecte el terreny natural en algun punt, o superiors a 1.500 m3 de volum de terres i esplanacions dels terrenys superiors a 1.000 m2 de superfície:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si fos el cas.

a.2) Moviments de terra inferiors a 1,5 metres d'altura respecte el terreny natural en qualsevol punt, i inferiors a 1.500 m3 de volum de terres i esplanacions dels terrenys inferiors a 1.000 m2 de superfície:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l'article 18.

3. Document signat pel sol・licitant on es compromet, sota la seva responsabilitat, a que el residus seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

4. Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si fos el cas.

b) Parcel·lacions urbanístiques:

1. Memòria justificativa, subscrita per un tècnic competent, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a que es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al regim legal de formació de parcel·les i finques.

2. Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol・liciti.

3. Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

4. Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.

5. Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

6. Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.

c) Construcció d'edificis de nova planta i intervenció en els edificis ja existents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d'un projecte tècnic:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.

4. Fotografies dels edificis ja existents objecte d’intervenció o del solar objecte de l’edificació, segons el cas, i de les mitgeres i voreres que hi confronten.

5. Justificant de que s'han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i serveis afectats.

6. Justificant de que s'han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.

d) Demolició total o parcial d'edificis i construccions existents:

d.1) Demolició total o parcial d'edificis i construccions existents que afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent o afecten façanes, mitgeres, cobertes o a la distribució interior:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.

4. Fotografies dels edificis i construccions existents objecte d'enderroc.

5. Justificant de que s'han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i serveis afectats.

6. Justificant de que s'han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.

d.2) Demolició parcial d'edificis i construccions existents que no afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; ni el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, ni afecten façanes, mitgeres, cobertes ni a la distribució interior:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l'article 18.

3. Document signat pel sol・licitant on es compromet, sota la seva responsabilitat, a que el residus seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

4. Fotografies dels elements existents objecte d'enderroc.

5. Justificant de que s'han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i serveis afectats.

6. Justificant de que s'han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.

e) Primera utilització i ocupació parcial dels edificis:

1. Plànols de planta, alçat i secció indicant les parts de l’edificació per a les que se sol・licita la primera utilització i ocupació.

2. Fotografies de l'edifici i del seu entorn.

3. Certificació del facultatiu director que acrediti:

- La data de finiment de les obres.

- Que l'obra ha estat executada integrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicencia urbanística atorgada.

- Que l'estat d’execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.

- Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereix mútuament de manera greu.

4. Document acreditatiu d'alta de l'IBI.

5. Recepció de la urbanització per part de l'Ajuntament, si escau.

6. Certificat administratiu de compliment de la normativa ICT, expedit per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, si escau.

f) Canvi dels edificis a un us residencial:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3.Exemplar degudament omplerts del qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.

4. Fotografies de l’edificació, especialment de les façanes i els interiors.

g) Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l’actuació.

2. Projecte tècnic de l’actuació, amb el contingut de l'article 17.

3. Estudi de l'impacte sobre el medi ambient i el paisatge i de les mesures de correcció proposades, així com del programa de restauració, si escau.

h) Acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l’actuació.

2. Documentació descriptiva i gràfica de l’actuació, amb el contingut de l'article 18.

3. Estudi de l'impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de correcció proposades.

4. Document signat pel sol・licitant de la llicencia on es compromet, sota la seva responsabilitat, a que el residus seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

i) Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària:

i.1) Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars de superfície igual o superior a 1.000 m2:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Estudi de l'impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de correcció proposades.

i.2) Installacio d'hivernacles o installacions similars superfície inferior a 1.000 m2:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l'article 18.

3. Document signat pel sol・licitant de la llicencia on es compromet, sota la seva responsabilitat, a que el residus seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

j) Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l’actuació.

2. Documentació descriptiva i gràfica de l’actuació, amb el contingut de l'article 18.

3. Estudi de l'impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de correcció proposades.

4. Document signat pel sol・licitant de la llicencia on es compromet, sota la seva responsabilitat, a que el residus seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

k) Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l'article 18.

3. Document signat pel sol・licitant de la llicencia on es compromet, sota la seva responsabilitat, a que el residus seran gestionats d'acord amb la normativa vigent.

l) Constitució o modificació d'un regim de propietat horitzontal, simple o complexa:

1. Memòria justificativa de l’adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles

d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.

2. Plànols a escala adequada en que constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i us urbanístic.

3. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.

4. Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicencia urbanística anterior.

m) Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si fos el cas.

n) Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.

4. Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si fos el cas.

o) Instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes publiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al regim de declaració responsable que s'hi estableix:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si fos el cas.

p) Obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que requereixen projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació o que comporten una alteració substancial del projecte autoritzat:

1. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

2. Indicació expressa de les parts escrites i gràfiques dels projecte autoritzat que queden substituïdes, pel nou projecte tècnic.

3. Informe de la direcció facultativa sobre les característiques de les obres en relació els aspectes següents:

- Característiques de les obres que no s'ajusten al projecte autoritzat.

- Justificació de la seva execució.

- Adequació a l'ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.

 • Documentació específica de les llicencies urbanístiques segons la situació de les obres.

a) Intervenció en els bens sotmesos a un regim de protecció patrimonial cultural, arqueològica o urbanística:

1. Fulls d'assumeix de direcció tècnica de l'obra.

2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l'article 17.

3. Fotografies del be objecte de protecció, amb especial detall de les parts on s’intervé.

4. Fotografies dels terrenys objecte de les obres, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si fos el cas.

5. Altra documentació fixada per la legislació sectorial en mataria de protecció del patrimoni cultural.

b) Usos i obres provisionals:

1. Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d’execució de les obres provisionals i de reposició.

2. Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

3. Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.

4. Escrits dels titulars dels drets de propietat i us relacionats directament amb els usos i les obres provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, relatius a:

4.1 L’acceptació expressa de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que s'autoritzin, així com de reposar la situació que s'alteri al seu estat original, quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d'arrendament o qualsevol altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.

4.2 El compromís exprés d'advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat dels usos i obres que s'autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci jurídic amb terceres persones en virtut del qual els transmetin els drets respectius de propietat o us corresponents als usos i les obres provisionals que s'autoritzin.

5. Altra documentació especifica segons les característiques i la naturalesa de les obres o de les actuacions a realitzar, d'acord amb l'article precedent.

c) Actes que es duguin a terme en sol no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, que no estan emparats en un projecte d’actuació especifica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, o que requereixen l’elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació:

 1. Segons la naturalesa i característiques de les obres o de les actuacions, d'acord amb l'article precedent.
 2.  Altra documentació fixada per la legislació d'urbanisme en la regulació del sol no urbanitzable

Més informació

En cas que el full d'assumeix de direcció facultativa no estigui visat pel col·legi professional, caldrà acompanyar-lo de la declaració responsable d'habilitació professional.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

La llicència urbanística la pot sol·licitar qualsevol persona física o jurídica que vulgui dur a terme els actes previstos.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 15.09.2022 | 12:47