Llicència municipal per a la tinença de gossos pontencialment perillosos

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós cal una llicència administrativa que emet l'ajuntament del municipi on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Aquesta llicència té un període de validesa de 5 anys.

Els gossos considerats potencialment perillosos són:

a) els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, gos de presa canari, rottweiler, Sttafordshire bull terrier, terrier Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu).

b) els ajuntaments poden determinar quins gossos no pertanyents a les races anteriors són potencialment perillosos, si compleixen totes o la majoria de les característiques següents (se n'exceptuen els gossos guia o d'assistència ensinistrats en centres oficialment reconeguts):forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència marcat caràcter i gran valor, pèl curt perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm, alçària a la creu entre 50 i 70 cm i pes superior a 20 kg, cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda coll ample, musculós i curt pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt, extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

c) gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

d) gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

S’ha de procedir a la tramitació de la llicència en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de naixement o des de la data d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència.

LEGISLACIÓ

- Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern
- Ordenança de Tinença Animals Ajuntament Olivella
- Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

Quin cost té:

Segons Ordenança Fiscal núm. 20 (11,41€)

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona propietària o posseïdora d’un gos potencialment perillós, empadronada al municipi.

Cal aportar:

 • Registre censal de l’animal.
 • Document acreditatiu de la inscripció al Cens Municipal dels anteriors animals.
 • Fotocòpia D.N.I. del sol.licitant.
 • Certificat mèdic de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 • Acreditació assegurança amb cobertura responsabilitat civil igual o superior a 150.253 euros.
 • Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat Antecedents Penals.

 • Justificant del pagament de la taxa 11,41€ (transferència bancària BBVA ES72 0182 6035 49 0201563085)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:33