Ingressos Indeguts

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Dret del ciutadà a sol·licitar la devolució dels ingressos que, indegudament, hagi realitzat a favor de la Hisenda municipal en relació al pagament de deutes tributaris.

Més informació

També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

LEGISLACIÓ

Llei General Tributària

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals

Qui pot sol·licitar-ho:

El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • Imprès de transferència bancària
  • Fotocòpia DNI
  • Instància general on s’especifiqui clarament les dades del rebut a retornar (2 còpies).
  • Justificant de l’ingrés indegut. En el cas d’impostos pagats dos cops, es deurà aportar els originals dels rebuts.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:31