Devolució de garantia per obres

Devolució de la quantitat dipositada en concepte de garantía davant l’Ajuntament a què es  condiciona l’eficàcia d’una llicència o comunicació prèvia d’obres.

Amb la comunicació de la primera utilització i ocupació dels edificis de nova planta es tramitarà la devolució del dipòsit o cancel·lació de les garanties constituïdes per a la reposició de paviments i serveis, sempre que s'hagi complert total i satisfactòriament les obligacions garantides.

En cas que no sigui preceptiva la comunicació de la primera utilització i ocupació, un cop acabades les actuacions, el promotor en demanarà la devolució i la resolució en què s’ordeni el retorn de l’aval o dipòsit requerirà informe favorable dels serveis tècnics municipals.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El Termini màxim de resolució i notificació serà de 2 mesos

La fiança dipositada per a la gestió de residus generats a l’obra es retornarà, a petició de l’interessat, adjuntant la justificació que els residus han estat gestionats de conformitat amb la legislació vigent.
El titular o promotor de les obres ha de presentar a l’Ajuntament certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari pel retorn de la fiança corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular o promotor de les obres o bé el representant degudament autoritzat.

Cal aportar:

  • Documentació per a totes les llicències d’obres o Còpia del Justificant de pagament o Certificat de final d’obres o Còpia Model 902, Alta IBI o Certificat de la gestió de residus o abocador autoritzat (especificant volum dipositat)
  • Documentació per a totes les comunicacions prèvies d’obres o Còpia del Justificant de pagament o Certificat de la gestió de residus o abocador autoritzat (especificant volum dipositat)
  • Si voleu realitzar aquest tràmit mitjançant representant, caldrà aportar també el model d'autorització i adjuntar les fotocòpies del DNI de la persona autoritzant i de l'autoritzada.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:48