Declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Aquest tràmit és per complir amb l’obligatorietat que té el ciutadà de manifestar una transmissió de la propietat per qualsevol titol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu de domini sobre els terrenys.

Període de la sol·licitud:
 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos" el termini serà de 30 dies hàbils 

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de 6 mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm. 11

(Art.5è OOFF 11:Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes grantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, conretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.)

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La resolució la fa l'organisme de gestió tributària, entitat que té delegada tota la gestió i cobrament dels impostos/taxes municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

El transmissor/s en el cas de compra/venda i els hereu/s en el cas d’acceptació d’herència.

Cal aportar:

  • Model de declaració
  • Documents on constin els actes o els contractes que origini la imposició
  • Justificants que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:42