Comunicacions d'obres

La comunicació prèvia és el document subscrit per la persona interessada amb el què posa en coneixement de l’administració fets o elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant els aspectes que el poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la documentació necessària pel seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial.

La comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat, des del dia de la presentació, i faculta l’administració pública corresponent per a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

La comunicació prèvia d’obres, permet l’inici de les obres o dels usos, des del dia de la presentació, excepte per a la primera utilització i ocupació dels edificis   i faculta l’ajuntament per comprovar les dades aportades i l’adequació de les obres i els usos a la normativa urbanística i sectorial que resulti d’aplicació. 

Termini de verificació de les comunicacions prèvies i requisits

 • Amb caràcter previ a l’inici de les obres, l’interessat presentarà la comunicació prèvia acompanyada de la corresponent documentació bàsica i de la documentació específica que es requereixi. La comunicació prèvia s’efectuarà sota la responsabilitat de la persona interessada i, en relació amb la documentació incorporada a la comunicació, de les persones que l’hagin elaborat.

 

 • La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.
 • Si la documentació de la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, l’ajuntament ho manifestarà a la persona interessada en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la comunicació prèvia de les obres. En el mateix escrit l’ajuntament ha d’indicar la documentació que cal completar o l’esmena de les deficiències observades i ha d’advertir que, mentre no presenti la comunicació correcta i els documents preceptius, no pot dur a terme l’acte de què es tracti

 

 • Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar l’acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, excepte per a la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, on el termini és de un mes des de la presentació de la documentació que disposa l’article 75.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 

 • Les comunicacions prèvies relatives a l’execució d’obres no són vàlides si no indiquen els terminis màxims per començar-les i acabar-les en proporció a la seva entitat. Els terminis màxims per iniciar-les i per acabar-les seran, en tot cas, de 1 mes i de 1 any, respectivament.

 

 • El termini d’inici i el d’acabament es comptarà des del dia següent al de la presentació al registre municipal de la comunicació prèvia.

 

 • Els terminis esmentats es prorroguen per la meitat si la persona interessada ho comunica abans que hagin transcorregut.

Concurrència amb les autoritzacions municipals de les activitats

Quan s’hagin d’executar obres en establiments, subjectes al règim de comunicació prèvia de les obres, la finalitat de les quals sigui desenvolupar una activitat, caldrà adequar-se als règims de tramitació següents, en funció del regim de tramitació a què estigui sotmesa l’activitat:

 • a) Activitats sotmeses a llicència: la sol·licitud de llicència d’activitat inclourà la documentació exigible per efectuar les obres. La simple sol·licitud té els efectes corresponents a una comunicació prèvia als efectes de permetre iniciar les obres sota l’exclusiva responsabilitat del sol·licitant, mentre que la resolució de la llicència condicionarà l’inici de l’activitat a la realització dels controls o certificacions necessaris per a la posada en marxa de la mateixa que inclourà la comprovació d’haver efectuat les obres d’acord amb la normativa aplicable.
 • b) Activitats sotmeses a comunicació prèvia o a declaració responsable: la comunicació prèvia a l’inici de les obres, haurà d’incorporar la documentació necessària per comunicar o declarar l’activitat. En cas de ser necessària la presentació de certificacions o quan el projecte d’obres presentat hagi sofert modificacions en la seva execució, caldrà comunicar-ho a l ‘Ajuntament abans d’iniciar l’activitat. L'activitat es podrà iniciar una vegada finalitzades definitivament les obres i presentada tota la documentació necessària que inclourà la realització dels controls o certificacions necessaris per a la posada en marxa de l’activitat.

Els règims sota els que es sotmeten les activitats segons la seva tipologia es troben recollits en l'Ordenança municipal d'activitats i intervenció integral de l'administració ambiental i en la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. 

Taxa i impost

El règim d’intervenció administrativa de comunicació prèvia d’obres resta sotmès al pagament de les taxes e impostos previstos segons les ordenances fiscals vigents.

La taxa per tramitació de documents, autoritzacions administratives i llicències corresponent (Ordenança fiscal núm. 3, art. 5.3 a) tipus de gravamen 0,6% de la base imposable amb un mínim de 70,47€. Aquest import es liquidarà en el moment de presentar la comunicació prèvia d’obres.

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) corresponent al 2,82% de la base imposable, calculada d’acord amb el previst en les ordenances fiscals (Ordenança fiscal núm. 7, art. 7.3) per a les liquidacions provisionals es liquidarà en el moment de presentar la comunicació prèvia d’obres.

La validesa de la comunicació prèvia d’obres queda supeditada al pagament de les taxes i impost corresponent.

Les fiances a constituir, si escau, d’acord amb l’art. 25 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

DOCUMENTACIÓ 

 • Documentació bàsica per a totes les comunicacions prèvies

En totes les comunicacions prèvies d’obres caldrà aportar la documentació bàsica següent:

 1. Instància normalitzada de comunicació prèvia,signada per la persona sol·licitant, (model de comunicació prèvia d'obres per a presentació presencial o bé, presentació electrònica mitjançant certificat digital )on hi constaran almenys les dades següents:
  • Dades de la persona sol·licitant i de la persona representant, si és el cas.
  • Enunciat de les obres o actes urbanístics o títol del projecte.
  • Ubicació de les obres: adreça postal i referència cadastral o plànol de situació sobre base topogràfica oficial, cadastral o del planejament urbanístic.
  • Pressupost d’execució material de les obres.
  • Terminis màxims previstos per començar i per acabar les obres.
  • Indicació de si les obres deriven d’un expedient de protecció de la legalitat.
 2. Certificat de coincidència entre la documentació en suport paper i digital, signat per l’autor responsable dels documents. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos).
 3. Declaració responsable del promotor de les obres i del tècnic autor del projecte, si és el cas, manifestant que les obres a realitzar s’ajusten a la normativa urbanística i sectorial que sigui d’aplicació. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos).
 4. Justificació del pagament de la taxa i de l'impost segons les ordenances fiscals vigents, indicant el número de justificant de l'autoliquidació dins el formulari de sol·licitud.
 5. La documentació, els informes i les autoritzacions dels organismes que exigeixi la normativa sectorial, segons la tipologia i la situació de les obres: domini públic hidràulic, carreteres, ferrocarril, aviació civil, medi ambient, patrimoni cultural, prevenció d’incendis, mobilitat, paisatge, agricultura i ramaderia, etc. (Vegeu el model qüestionari de l'Ordenança de sistemes de captació de l'energia solar, en l'apartat Impresos, pels supòsits que escaigui).
 • Documentació específica per a les comunicacions prèvies segons les característiques i naturalesa de les obres

a) Construccions i instal·lacions de nova planta, i obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic

 • a.1) Edificacions de nova construcció, instal·lacions de nova planta o ampliacions de les existents que comporten fonamentació, elements estructurals o cobertes d’obra:
  1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
  2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l’article 17.
  3. Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.  
  4. Fotografies del solar objecte de l’edificació, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si s’escau.
  5. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i serveis afectats.
  6. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.
    
 • a.2) Edificacions de nova construcció, instal·lacions de nova planta o ampliacions de les existents que no comporten fonamentació, ni cobertes d’obra, i que els elements estructurals siguin lleugers i fàcilment desmuntables:
  1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
  2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 18.
  3. Document signat pel titular de la comunicació on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos).
  4. Fotografies del solar objecte de l’edificació, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si s’escau.
  5. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a les reposició de paviments i serveis afectats.
  6. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.
    
 • a.3) En el cas específic de la instal·lació de grues-torre de les obres, cal aportar:
  1. Projecte tècnic redactat per professional competent amb indicació de:
   • a. La superfície que ocuparà la base de la grua.
   • b. L'exacta ubicació prevista en relació a la pròpia obra al servei de la qual s'instal·la i respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via pública.
   • c. Indicació de la seva alçada màxima.
   • d. Indicació de la posició del contrapès i de les àrees de recorregut de l'escombrat de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo.
   • e. Indicació de l'alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona de l'escombrat.
  2. Certificat segellat per l’Entitat d’Inspecció i Control que acrediti que la grua desmuntada ha passat favorablement la corresponent inspecció i es troba en condicions de ser muntada a l’emplaçament de la sol·licitud de llicència.
  3. Full d’assumpció del control del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l'obra: durant el muntatge, el funcionament i el desmuntatge de la grua.
  4. Pòlissa assegurança amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua i la seva permanència a l'obra. La pòlissa ha d’identificar la grua amb la marca, model i número RAE.
    
 • a.4) Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; o el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent:
  1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
  2. Projecte tècnic de les obres, amb el contingut de l’article 17.
  3. Qüestionari d’Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat.
  4. Fotografies de l’edificació, especialment de les mitgeres i de les voreres que hi confronten, si s’escau.
  5. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a la reposició de paviments i serveis afectats.
  6. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.
    
 • a.5) Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que comporten canvis en les façanes, les mitgeres, en la coberta o en la distribució interior; però que no afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; o el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent:
  1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
  2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 18.
  3. Document signat pel titular de la comunicació on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos)
  4. Fotografies actuals de l'espai urbà, de la façana de l’edifici i de la part de l’edificació on es preveuen les modificacions.
  5. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a les reposició de paviments i serveis afectats.
  6. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.
    
 • a.6) En el cas específic de la instal·lació de rètols comercials que identifiquen els establiments i altres obres o instal·lacions que afecten la imatge exterior de l’edificació:
  1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
  2. La descripció detallada dels tipus d'instal·lació, materials a utilitzar, colors, cromatismes, característiques físiques i dimensionals. La descripció també ha de detallar aquells aspectes concrets que permetin avaluar el compliment de la normativa ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
  3. La representació gràfica mitjançant plànols o croquis, detallats i a escala, de l’estat actual i del reformat.
  4. Memòria justificativa de l’adequació, acompanyada de fotografies actuals de l'espai urbà, de l’edifici i de la part de l’edificació on es preveu la instal·lació, i fotomuntatge que permeti apreciar la seva adequació estètica i paisatgística.
    
 • a.7) Obres de reforma, modificació i rehabilitació, que no comporten canvis en les façanes, les mitgeres, en la coberta, ni en la distribució interior; i que no afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; ni el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent:
  1. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 18.
  2. Document signat pel titular de la comunicació on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos).

b) Primera utilització i ocupació dels edificis.

 1. Certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:
  • Data de finiment de les obres.
  • Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
  • Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
 2. Fotografies de l’edifici i del seu entorn.
 3. Document acreditatiu d’alta de l’IBI
 4. Justificant de la liquidació definitiva del ICIO
 5. Lliurament de la urbanització acabada, a favor de l’Ajuntament, si escau.
 6. Certificat administratiu de compliment de la normativa ICT, expedit per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, si escau.

c) Canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial, sense necessitat de realització d’obres.

 1. Plànols a escala, 1/50 o 1/100, signats per tècnic competent, que indiquin les usos actuals i plànols amb els nous usos de l’edificació o de les instal·lacions, detallats per dependències, amb indicació de la seva superfície útil i construïda.
 2. Memòria justificativa de l’adequació del nou ús a les determinacions de l’ordenament jurídic urbanístic i legislació sectorial d’aplicació.
 3. Fotografies de l’edificació, especialment de les façanes i els interiors.

d) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària

 • d.1) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària, de superfície superior a 1.000 m2:
  1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
  2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 18.
  3. Estudi de l’impacte sobre el medi ambient i sobre el paisatge i de les mesures de correcció proposades.
  4. Document signat pel sol·licitant de la llicència on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos).
 • d.2) Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària, de superfície inferior a 1.000 m2:
  1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
  2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 18.
  3. Document signat pel sol·licitant de la llicència on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.(Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos).

e) Construcció o instal·lació de murs i tanques

 1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
 2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 18.
 3. Plànols a escala, 1/50 o 1/100, signats per tècnic competent, que indiquin el punts de replantejament i la geometria de l’alineació, d’acord amb la fixada pel planejament urbanístic, si fos el cas.
 4. Document signat pel titular de la comunicació on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos).
 5. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a les reposició de paviments i serveis afectats.
 6. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.

f) Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública

 1. Fulls d’assumeix de direcció tècnica de l’obra.
 2. Documentació descriptiva i gràfica de les obres, amb el contingut de l’article 18.
 3. Estudi de l’impacte sobre el paisatge i de les mesures de correcció proposades. En cas que es trobin il·luminats caldrà que l’estudi de l’impacte contempli aquells aspectes concrets que permetin avaluar el compliment de la normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
 4. Document signat pel titular de la comunicació on es compromet, sota la seva responsabilitat, a què el residus seran gestionats d’acord amb la normativa vigent. (Vegeu el model normalitzat en l'apartat Impresos)
 5. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents a les reposició de paviments i serveis afectats.
 6. Justificant de que s’han constituït les garanties corresponents al tractament de residus de la construcció.

g) Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior

 1. Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 2. Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
 3. Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
 4. Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

h) Actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació

 1. Segons la naturalesa i característiques de les obres o de les actuacions.
 2. Altra documentació fixada per la legislació d’urbanisme en la regulació del sòl no urbanitzable.

i) Obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació i que no comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.

 1. Documentació tècnica, escrita i gràfica, que esmeni i substitueixi la del projecte autoritzat.
 2. Indicació expressa de les parts escrites i gràfiques dels projecte autoritzat que queden substituïdes.
 3. Informe de la direcció facultativa sobre les característiques de les obres en relació els aspectes següents:
  • Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat.
  • Justificació de la seva execució.
  • Caràcter no substancial de l’alteració.
  • Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.

Més informació

 • En cas que el full d'assumeix de direcció facultativa no estigui visat pel col·legi professional, caldrà acompanyar-lo de la declaració responsable d'habilitació professional.

Actes subjectes al règim de comunicació prèvia

Estan subjectes al règim de comunicació prèvia, els actes d’ús del sòl i d’implantació d’obres, conformes amb l’ordenament jurídic urbanístic, següents:

 1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 2. Instal·lació de grues-torre de les obres no previstes al projecte.
 3. La primera utilització i ocupació dels edificis.
 4. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 5. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d’alçària.
 6. La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
 7. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 8. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles  d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 9. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
 10. Les obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació i que no comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona interessada en iniciar una actuació urbanística prevista en el règim de comunicació d’obres previst en l’article 7 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:38