Bonificacions Taxa del servei de recollida d’Escombraries

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Es poden sol.licitar bonificacions de la Taxa del servei de recollida d’escombraries, segons l’ordenança fiscal número 1, aquells contribuents en qui concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Els pensionistes, jubilats i treballadors en atur que no percebessin ingressos anuals superiors a l’indicador de renda de suficiència catalana (IRSC), sempre i quan estiguin empadronats al municipi d’Olivella, no disposin de cap més habitatge i alhora no tinguin cap deute pendent envers l’Ajuntament d’Olivella.
b) Aquells contribuents que, reunint les condicions de l’apartat anterior, les seves rendes de capital no siguin tampoc superiors a l’indicador de renda de suficiència catalana (IRSC) , i no convisquin amb ells altres persones, familiars o no, que obtinguin altres rendes, tant de treball com de capital.
c) Aquells contribuents en els qui concorrin la circumstància de tenir uns ingressos mensuals que no siguin superiors al salari mínim interprofessional fixada per la corresponent normativa.

Més informació:

També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Requisits específics
Consultar l’ordenança fiscal número 1

 

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • Segons ordenança Fiscal núm. 1

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:27