Bonificació de IVTM per vehicle en funció de la classe de carburant i per vehicles elèctrics o bimodals

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

L’article 5è de l’ordenança fiscal número 9 s’indica que podran sol·licitar bonificació del IVTM els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l'impost que reuneixen qualsevol de les condicions següents:
- Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.
- Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible
biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que, d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant contaminant.

Més informació:
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

LEGISLACIÓ

Ordenança fiscal núm. 9

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Segons normativa

Qui pot sol·licitar-ho:

El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • Còpia permís de circulació
  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Còpia DNI titular
  • Si el cotxe no està donat d’alta al Padró de l’impost: Volant d’empadronament.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:30