Autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d’aire comprimit, d’airsoft i paintball (4a categoria)

És la llicència que permet tenir i usar fora del domicili armes de categoria 4a (carrabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició; revòlvers de doble acció, accionades per aire o un altre gas comprimit, no asimilades a escopetes, o armes lúdico-esportives el sistema de tir de les quals és automàtic així com carrabines i pistoles d’ànima llisa o ratllada, i de només un tir; revòlvers d’acció simple, tampoc assimilades a escopetes i armes lúdico–esportives accionades per una molla o ressort)amb l’expedició de targetes tipus A o B.

Targetes d'armes tipus A (Categoria 4.1):
Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició; revòlvers de doble acció i armes lúdico–esportives el sistema de tir de les quals és automàtic.
Es consideren armes semiautomàtiques aquelles que, una vegada carregat el seu dipòsit de munició i introduït el primer projectil en la recambra, basta el moviment del gallet perquè es produeixin tirs successius.

Targetes d'armes tipus B (Categoria 4.2):
Carrabines i pistoles d’ànima llisa o ratllada i d’un sol tir; revòlvers d’acció simple i armes lúdico–esportives accionades per una molla o ressort.
Nombre màxim d’armes per usuari i validesa de la targeta d’armes:

El màxim d’armes que pot tenir cada persona interessada i la validesa de la targeta d’armes vénen determinats pel tipus d’arma inclosa dins la quarta categoria, d’acord amb l’ escala següent:

Nombre d’armes:

 • 4a-A un màxim de 6 armes.
 • 4a-B un nombre il•limitat d’armes.

Validesa de la targeta:

 • 4a-A Cinc anys.
 • 4a-B Vigència permanent.

Identificació d’armes:

Totes les armes que s'incloguin en aquestes targetes hauran de ser identificables a través de:

 • Marca de fàbrica corresponent.
 • Model d’arma.
 • Número de sèrie i punxonament reglamentari d’un banc oficial de proves espanyol o reconegut per Espanya.
 • Calibre de l’arma.

Per a la tramitació de l’expedient administratiu d’expedició de la targeta d’armes serà imprescindible l’aportació de la factura de compra de l’arma on s’hi indiquin, com a mínim les dades a dalt desglossades.

Cas específic de les armes lúdico-esportives d’airsoft i paintball:

-Armes d'airsoft:
El projectil tindrà un pes no superior a 0,45 grams, el seu diàmetre màxim serà de 8 mil·límetres i l'energia cinètica que genera no serà superior a 3,5 juls.

-Armes de paintball:
El projectil contindrà líquids o gels a dins, i el seu pes no podrà superar els 4 grams, el seu diàmetre màxim serà de 18 mil·límetres i l'energia cinètica que genera no serà superior a 16 juls.

En funció del projectil que disparin les armes d'ús lúdico-esportiu, es distingeix entre armes denominades d'airsoft i armes denominades de paintball.

La persona interessada en tot cas haurà de portar l’arma a una armeria autoritzada, a fí d’encunyar a la mateixa un número de sèrie autoritzat, i aquesta expedirà un document justificatiu, que s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud de la targeta d’armes, on constarà la marca, model, calibre, número d’encunyat, i si la mateixa és de categoria 4.1 o 4.2.

LEGISLACIÓ

- RD 137/1993, de 29 de gener, pel que s'aprova el Reglament d'Armes (BOE 55, de 5 de març)
- Ordre INT/4326/2004, de 17 de desembre, per la que s'aproven els models de llicències, autoritzacions, targetes i guies de pertinença que seran utilitzats per a documentar les diverses classes d'armes.
- Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, on es determina el règim aplicable a determinades armes que es poden fer servir en les activitats lúdico-esportives d'airsoft i paintball.

Quin cost té:

A determinar per odenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és dos mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat empadronada a Olivella o menors d’edat de més de 14 anys amb autorització que vulguin tenir o usar armes de categoria 4a i que no estiguin inculpades ni condemnades en cap procediment jurisdiccional penal o civil que no tingui antecedents penals ni causa penal en curs, ni pendent.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de targeta d’armes, en model normalitzat, degudament complimentat ( 2 copies).
 • Original (en cas de fer el tràmit per internet copia compulsada) i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
 • Una foto de carnet.
 • Certificat oficial d’aptituds psicofísiques per a llicència d’armes, regulat a l’article 98 del Reglament d’Armes.
 • Factura de compra de l’arma i fotocòpia, on ha de constar les característiques de la mateixa, indicant-ne expressament marca, model, tipus, categoria, calibre i núm. de sèrie.
 • Document justificatiu de l’armeria on s’ha realitzat l’encunyat, on consta la marca, model, calibre i número d’encunyat
 • 3 impresos (grocs) de la targeta de l’arma (model AV-5) segellada per l’establiment venedor signada i formalitzada pel titular.
 • 2 impresos (blancs) de la targeta model F-5 signats i formalitzats, facilitats per l’establiment venedor.
 • Declaració complementària de conducta ciutadana signat pel sol·licitant, mitjançant el model normalitzat.
 • Autorització de qui tingui la Pàtria Potestat (pare, mare) o tutel·la (tutor/a legal) de la persona sol·licitant, mitjançant el model normalitzat.Només en cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat (major de 14 anys)

 • Fotocòpia del DNI /NIE del pare, mare o tutor/a legal de la persona sol·licitant.Només en cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat (major de 14 anys)
 • Els documents per sol·licitar la targeta d'armes d’airsoft i paintball, seran els mateixos que per la targeta d'aire comprimit, però no caldrà que portin cap certificat oficial d’aptituds psicofísiques per a llicència d’armes i en el cas qu

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 24.08.2022 | 14:21