Ple ordinari 26 d'octubre del 2021

Lloc: Planta baixa. Edifici municipal la Crivillera
Dia: 26/10/2021
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de 27 de juliol de 2021.


2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta..
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.


3. Dictàmens
3.1. Provisió de la vacant de jutge o jutgessa de pau.. Núm. Expedient:1365-1237/2021.
3.2. Provisió de la vacant de jutge o jutgessa de pau substitut/a. Núm. Expedient: 1365-0763/2021.
3.3. Concessió demanial per a la instal·lació d’un punt de recàrrega elèctrica de vehicles a l’aparcament municipal del carrer Aquari. Núm. Expedient:1597-0466/2021.
3.4. Adhesió i Aprovació al Pla Polítiques LGTBI del Consell comarcal del Garraf 2021-2025. Núm. Expedient: 1372-0869/2021.
3.5. Ratificació de la delegació de les fraccions de residu tèxtil i d’oli vegetal a la Mancomunitat Penedès Garraf. 
3.6. Reconeixement de la compatibilitat per a l'activitat privada de professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya al secretari-interventor.Núm. Expedient: 1482-1823/2021.
3.7. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020. Núm. Expedient: 1641-1498/2021.
3.8. Aprovació provisional de la modificació de crèdit número 07/2021, en la modalitat de suplement de crèdit.. Núm. Expedient: 1627-1831/2021.
3.9. Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa servei de recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans. Núm.Expedient: 1216-1747/2021.

4. Precs i preguntes

Darrera actualització: 03.04.2023 | 17:32