Ple extraordinari 11 juliol 2023

Lloc: Casal municipal de la gent gran
Dia: 11/07/2023
Hora: 19:00
Caràcter: Extraordinària

Ordre del dia:
1. Dictàmens
1.1. Donar compte del decret de l’alcaldia DEC-000162-2023 de nomenament dels regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament
d’Olivella. Núm. Expedient: 1021-1223/2023.
1.2. Donar compte del decret de l’alcaldia DEC-000159-2023 deConstitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olivella i delegació de
competències de l’Alcaldia.. Núm. Expedient: 1014-1224/2023.
1.3. Donar compte del decret de l’alcaldia DEC-000161-2023 delsnomenaments dels tinents/es d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella.. Núm.
Expedient: 1021-1222/2023.
1.4. Creació de la comissió especial de comptes.. Núm. Expedient:1052-1245/2023.
1.5. Designació dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple.. Núm. Expedient: 1020-1242/2023.
1.6. Assignacions dels grups municipals legislatura 2023-2027.. Núm.Expedient: 1165-1240/2023.
1.7. Periodicitat de les sessions del Ple,de les sessions ordinàries del Ple municipal, de la Comissió Informativa Permanent i de la Junta de Govern Local..
Núm. Expedient: 1032-1236/2023.
1.8. Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes. Núm. Expedient: 1025-1234/2023.
1.9. Creació de la Comissió informativa permanent. Núm. Expedient:1014-1232/2023.

 

Darrera actualització: 7.07.2023 | 09:53