Urbanisme

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olivella es va aprovar definitivament en la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès del 2 de juny de 2021 i va entrar en vigor el 4 de gener del 2022. 

Preguntes freqüents

CONSTRUCCIÓ I LLICÈNCIES

1. Puc construir en la meva parcel·la?

Només es pot construir si la meva parcel·la té la condició de solar, això significa complir dos requisits:

A) Tenir la classificació de sòl urbà consolidat.

B) Les xarxes de serveis urbanístics acabades i operatives (prèviament o simultània amb la finalització de les obres).

Per saber si es pot construir a la meva parcel·la, cal mirar si es compleix la doble condició anteriorment esmentada:

A) Si és sòl urbà consolidat.

B) Si tots els serveis i infraestructures urbanístiques estan executades i operatives.

Les urbanitzacions d’Olivella on es pot construir són: Can Surià, Les Colines, Can Milà i Mas Mestre. Totes elles tenen la classificació de sòl urbà consolidat al POUM.

En canvi, Mas Milà i Plana Novella encara han d’assolir aquesta classificació de sòl urbà consolidat -ara són sòl urbà no consolidat- mitjançant la tramitació i inscripció dels respectius Projectes de Reparcel·lació.

2. Què he de fer per poder construir en la meva parcel·la?

Si en la meva parcel·la es pot construir (veure pregunta 1), has de sol·licitar una llicència d’obres a l’Ajuntament. Per obtenir-la, caldrà justificar el compliment dels requisits del sanejament individual i autònom.

3. Per a quines actuacions he de demanar una llicència d’obres?

S’ha de demanar llicència d’obres en cas de:

 • Moviments de terres i explanacions de terrenys
 • Parcel·lacions
 • Construcció d’edificis de nova planta i intervencions en els edificis existents
 • Primera utilització i ocupació parcial dels edificis
 • Canvi d’ús dels edificis a un ús residencial,
 • Extracció d’àrids
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins
 • La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal
 • Les obres puntuals d’urbanització
 • La instal·lació de casetes prefabricades ja siguin provisionals o permanents

4. Qui pot demanar una llicència?

Qualsevol persona pot sol·licitar una llicència d’obres. No és necessari que sigui el mateix propietari.

5. Quin cost té demanar una llicència d’obres? Quant hauré de pagar i en quin moment?

D’acord amb la regulació de les ordenances fiscals, s’ha de fer efectiu el pagament d’una taxa, unes fiances i un ICIO -es calcula un percentatge proporcional al cost de l’execució de material de l’obra-.

Les comunicacions prèvies d’obres es paguen en el moment de la presentació de la sol·licitud. Les liquidacions de les llicències prèvies d’obres es fan a partir del moment que la Junta de Govern Municipal fa l’aprovació del projecte tècnic.

6. Quina durada té la llicència d’obres? Si s’acaba el termini establert i no he acabat les obres, es pot prorrogar?

S’ha de diferenciar entre les comunicacions prèvies i les llicències prèvies d’obres. Està establert que les persones sol·licitants comuniquin el termini de la durada de les obres fins a un màxim d’un any.

Pel que fa a les llicències prèvies d’obres, segons estableix l’ordenança municipal, els terminis màxims per iniciar i finalitzar les obres seran d’1 i 3 anys, respectivament, havent la possibilitat d’obtenir una pròrroga per una sola vegada, per la meitat del termini atorgat, sempre que se sol·liciti de manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts.

 

SANEJAMENT I FOSSES SÈPTIQUES

1. Quin sanejament haurem de tenir a Olivella?

Amb caràcter general el sanejament de les cases d’Olivella serà individual i autònom. Això significa que no s’hi preveu xarxa de clavegueram ni estació depuradora i que la infiltració serà a la pròpia parcel·la.

2. Quin tipus de sanejament individual he de tenir?

El sanejament individual i autònom serà preferentment amb fossa sèptica, tot i que s’admeten tots els sistemes que assegurin que un correcte sanejament de les aigües. L’Ajuntament aprovarà un reglament que indicarà com ha de ser tècnicament el sanejament autònom autoritzat i una ordenança que establirà els controls a realitzar, els costos a satisfer i les sancions en cas que s’incompleixin els requisits.

3. Si ja tinc fossa sèptica, he d’instal·lar-ne una diferent?

Si la teva fossa sèptica compleix els requisits del reglament municipal, no l’hauràs de canviar. Si tens un pou negre o una fossa sèptica no autoritzada, caldrà ajustar-la a la normativa. Hi haurà un termini de 5 anys des que entri en vigor l’ordenança municipal reguladora per fer les adaptacions i complir amb les exigències.

4. Quines urbanitzacions no estan afectades per l’obligació de tenir un sistema individual de sanejament?

Les urbanitzacions d’Olivella que no estan obligades a tenir un sistema individual de sanejament, perquè disposen de depuració col·lectiva, és a dir, d’infraestructura de clavegueram, són: el Nucli Antic; Can Milà; una part de Mas Milà, la més propera a Can Milà; i una part de Mas Mestre, concretament el vessant a Canyelles.

 

EL POUM D’OLIVELLA

1. Què és un POUM?

Les sigles POUM corresponen al concepte “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal”. Aquest és l’instrument d’ordenació integral del municipi que ha substituït a les anteriors Normes Subsidiàries del Planejament. El POUM delimita on es pot edificar i quines activitats es poden fer. A més a és, també protegeix aquell sòl que ha de romandre exclòs de la urbanització.

La seva vigència és indefinida. Tanmateix, es preveu la seva revisió als 20 anys, segons recull l’article 6 del mateix POUM). També s’estableix una agenda de programació que indica quan és preveu executar les seves determinacions.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal recull una part gràfica, com els plànols d’informació i d’ordenació, i una part escrita, com la memòria, les normes urbanístiques, els estudis justificatius, l’agenda, l’avaluació ambiental, l’avaluació econòmica, la programació d’actuacions, els elements a protegir, entre d’altres. Així doncs, el POUM també determina las classes de sòl que hi ha en tot el terme municipal d’Olivella (urbà, urbanitzable i no urbanitzable) i cal destacar que hi ha un document independent anomenat Catàleg de masies i cases rurals, que regula específicament aquesta qüestió.

2. Per què ha de tenir un POUM un municipi?

El POUM és l’instrument urbanístic d’ordenació integral del territori. Tot municipi ha de tenir-ne un. Sense POUM no es pot edificar o fer activitats. Tampoc es pot planificar el futur respecte al creixement o els serveis necessaris, ni es pot establir una política econòmica.

3. Quines són les principals característiques del POUM d’Olivella?

Entre les diverses característiques del POUM d’Olivella hi ha la incorporació d’un sistema de sanejament diferent al que es contemplava fins ara, el sanejament individual, i la reducció del sòl a urbanitzar, ja que no es preveu que es produeixi un creixement, sinó que es compacti el sòl.

El POUM d’Olivella també aposta pel medi natural i protegeix més del 70% del sòl municipal. A més a més, també regula l’aparcament i l’habitatge turístic (tot i que està controlat per l’Ajuntament a través d’una ordenança específica), els establiments de restauració, els locals comercial, les oficines, i els centres sanitari-assistencial i els socio-cultural.

4. En què m’afecta el POUM?

El POUM mostra el model territorial escollit per al municipi, és a dir, si creix o decreix, la tipologia dels habitatges, entre altres aspectes, assenyala la situació de les infraestructures i dels equipaments públics i preveu les actuacions a desenvolupar.

Així doncs, determina, per a cada propietat, si es podem edificar o no, quant ho podem, quins usos podem fer a les edificacions i les càrregues associades a l’edificació i la urbanització.

5. Hi ha cap urbanització d'Olivella que amb el nou POUM iniciï un procés d'urbanització o reparcel·lació?

Totes les urbanitzacions d’Olivella, al llarg dels anys, han anat enllestint els tràmits urbanístics. No obstant això, no totes són al mateix punt. En concret, a les urbanitzacions de Mas Milà i Plana Novella, el POUM assenyala l’obligació d’enllestir el seus Projectes de Reparcel·lació.

A la resta d’urbanitzacions, anteriors incloses, cal establir els dèficits urbanístics que calgui completar, mitjançant els corresponents Projectes d’Urbanització.

Darrera actualització: 24.03.2022 | 10:25
Darrera actualització: 24.03.2022 | 10:25