Ordre del día - Ple Ordinari 25-04-2017

Divendres, 21 d'abril de 2017 a les 00:00

Per ordre del Decret d’alcaldia número 110, de data 20 de d’abril de 2017, us notifico la convocatòria de la sessió del Ple de la corporació

Dia: 25/04/2017
Lloc: La Crivellera
Hora: 19h

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 28 de març de 2017 (exp. núm. 1.2.1.2/02/2017)
2. Informacions de l’Alcaldia

DICTÀMENS

3. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment el Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions d’Olivella, Text refós (Expedient núm. 6.2.3.01/06)
4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de l’estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal l’Ajuntament d’Olivella per a la creació d’un lloc de treball de tècnic/a superior d’intervenció i gestió pressupostària (Exp. núm. 03.01.1453.01.17)
5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per a la realització del programa treball i formació 2016 (Exp. 1.4.6.4/32/16)
6. Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni del TRACA- Pla de prevenció de drogodependències entre el Consell comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, cubelles i Olivella 2017-2020 (Exp. 1.4.6.4/06/17)
7. Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de l’alcaldia núm. 352/2016, de data 29 de desembre, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntament de Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella per al desenvolupament de l’actuació “Les ofertes de treball a través de la gestió per competències al territori del Garraf (Exp. Núm. 1.4.6.4/11/16).
8. Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de l’alcaldia núm. 68/2017 de data 9 de març, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials (Exp. Núm. 1.4.6.4/02/17).
9. Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de l’alcaldia núm. 69/2017 de data 9 de març, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella per l’assistència en matèria d’habitatge (Exp. Núm. 1.4.6.4/02/17).
10. Dictamen pel qual es proposa l’adhesió al programa de Punts d’informació turística 2017 (PIT’S) de la Diputació de Barcelona i Node Garraf (Exp. 02.07.1377/01/17)

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

11. Donar compte del decret d’alcaldia número 076/2017 de data 15 de març, del pla pressupostari a mig termini 2017-2020
12. Donar compte a les preguntes formulades pels Iaioflautes Garraf i Marea pensionistes del Garraf, en relació a la Moció debatuda al Ple Municipal de data 26 de juliol de 2016.
13. Donar compte de l’informe de valoració Festes de Tardor 2016
14. Donar compte del Pla d’acció de les persones grans 2017-2020
15. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa- presidenta.
16. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple

MOCIONS

17. Moció que presenten els grups municipals d’ICV, PSC, IXO, CIU i ERC, per la defensa de les pensions públiques, proposada per Iaioflautes Garraf i Marea pensionista del Garraf.

ALTRES

18. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 06.10.2020 | 16:52