Nova Oficina d'Atenció Ciutadana

Dimecres, 29 de març de 2017 a les 00:00

Dilluns dia 27 de març l’Oficina d’Atenció Ciutadana obrirà les seves portes a la nova ubicació situada a les dependències municipals de La Crivellera, carrer Aquari s/n.

Autobus

El trasllat s’ha fet amb la intenció de facilitar l’accés del ciutadà a les dependències municipals i ha anat acompanyada d’una sèrie de canvis organitzatius que suposen també una important millora del servei.

A la nova oficina hi treballaran tres persones, les quals atendran als usuaris seguint el model de finestreta única.

L’oficina romandrà oberta de dilluns a divendres de 9:15 a 14:15 i dimarts 17:00 a 19:30h.

Des de la nova Oficina d’Atenció Ciutadana es podrà realitzar més de 65 tràmits que us relacionem a continuació. En aquests moments s’està treballant per ampliar aquests catàleg i per poder realitzar-los telemàticament:

CATÀLEG DE  TRÀMITS   

 

ORGANITZACIÓ I SERVEIS CENTRALS

Instància genèrica

Queixes, suggeriments i propostes

Bústia Alcaldia

Sol.licitud d'accés a la informació pública

Exercici del dret a cancel.lació

Exercici del dret d'oposició

Exercici del dret de rectificació

Exercici del dret d'accés

PADRÓ HABITANTS

Alta Padró d'Habitants per Canvi Residència

Alta Padró d'Habitants per Omissió

Canvi de Domicili al Padró d'Habitants

Alta al Padró d'Habitants per Naixement

Renovació de la Inscripció Padronal

Confirmació de la Continuïtat de Residència

Sol.licitud de Baixa del Padró Municipal d'Habitants

Sol.licitud de Baixa del Padró Municipal d'Habitants   per Defunció

Sol.licitud de Certificat d'Empadronament

Sol.licitud de Volant d'Empadronament

TRIBUTS

Fraccionament Tributs

Ajornament Tributs

Modificació Dades Fiscals

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Certificat de pagament de Tributs Municipals

Sol.licitud d'Ingresos Indeguts

Sol.licitud bonificació de l'IVTM per vehicles de +   25 anys

Sol.licitud exempció de IVTM per minusvalidesa

Declaració de IIVTNU (Plusvàlua)

Modificació de dades del permís de circulació i   permís de conducció  (Finestreta única)

Sol.licitud bonificació Taxa del servei de recollida   d'Escombraries

Sol.licitud bonificació Impost de Béns Immobles

Lliurament d'Abonarés

Sol.licitud bonificació de IVTM per vehicles en   funció classe de carburant i vehicles elèctrics o bimodals

PATRIMONI

Sol.licitud    de la utilització privada d’una bústia per correspondència particular   a la Urbanització Plana Novella

MEDI AMBIENT

Autorització de tala de pins de parcel.les   edificades

Comunicació de neteja de parcel.la no edificada

Cens d'animals de companyia

Llicència municipal per a la tinença de gossos   potencialment perillosos

Comunicacions de cremes agrícoles

Recollida de mobles i trastos vells al carrer

SERVEIS A LES PERSONES

Sol.licitud ajuts socials 

Sol.licitud d'altres serveis a les persones

Sol.licitud carnet transport majors de 65 anys,   pensionistes i persones amb grau de discapacitat

Sol.licitud de tarjeta d'aparcament per a persones   amb discapacitat

INICIATIVES ECONÒMIQUES

Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (Annex III)

Comunicació Prèvia d'Obertura

Comunicació Prèvia de Modificació No Substancial   d'una Activitat amb Efectes Sobre les Persones o el Medi Ambient

Declaració Responsable d'Obertura

Declaració Responsable en Materia de Salut   Alimentària

Sol.licitud Informe Previ en Matèria d'Incendis

Comunicació de Canvi de Titularitat Activitat

Denúncia per excés de soroll

Llicència Ambiental (Annex II)

LLICÈNCIES D'OBRES

Llicències i comunicacions urbanístiques d'obres

Règim de Llicències Urbanístiques d'Obres

Règim de Comunicació Prèvia d'Obres

Pròrroga de Llicències Urbanístiques

Transmissió de Llicències Urbanístiques

Devolució de garantia per obres

Sol.licitud de certificats Urbanístics

Sol.licitud de certificats de compatibilitat   urbanística associat a la tramitació d'una activitat

DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL

Instància genèrica i sol.licitud d'ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure.

GOVERNACIÓ

Sol·licitud d’autorització o renovació municipal per   a la tinença i ús de les armes d’aire comprimit, d’airsoft i paintball (4a   categoria)

Darrera actualització: 06.10.2020 | 16:52