L’Ajuntament modifica l’ordenança fiscal de la plusvàlua

Dijous, 10 de març de 2022 a les 00:00

El Ple extraordinari celebrat el 8 de març de 2022 ha modificat l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana -plusvàlua- per tal d’adequar-la a la nova normativa aplicable arran de la declaració d’inconstitucionalitat del mètode del seu càlcul. La modificació s’ha aprovat per la unanimitat de tots els grups municipals. 

Aquest tribut és municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que tinguin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys.

La modificació preveu uns nous mètodes de càlcul de la base imposable de l’impost i de coeficients. Així mateix, la modificació acordada continua mantenint, d’una banda, el benefici fiscal d’exempció de pagar el tribut les transmissions fetes per persones en ocasió de la dació en pagament de la residència habitual del deutor hipotecari. D’altra banda, segueix vigent el benefici fiscal de bonificació del 95% per cent de la quota de l’impost, en les transmissions de terrenys, i que afectin a l'habitatge habitual del causant per causa de mort a favor dels seus descendent.

 

Darrera actualització: 10.03.2022 | 16:22