L’Ajuntament explica els detalls de la situació actual de l’aigua al municipi en una audiència pública

Dimecres, 4 d’octubre de 2023

Un centenar de veïns i veïnes d’Olivella han assistit aquest dissabte a l’audiència pública convocada per l’Ajuntament d’Olivella per explicar la situació actual de la xarxa d’abastament d’aigua, que ha col·lapsat, i les possibles formes de fer-hi front a la renovació de la part afectada.

En l’audiència, en què els veïns i veïnes van preguntar els dubtes i neguits que tenien, l’alcaldessa, Marta Verdejo; el regidor d’Urbanisme i sostenibilitat, Manel Márquez; l’enginyer tècnic de l’Ajuntament, Josep Sánchez; Manel Romero, tècnic en infraestructures hidràuliques i expert en la matèria; Laura Mena, cap de distribució d’Agbar a Olivella; Raquel Pallach, directora d’Agbar al Penedès i al Garraf; i Ona Ruiz, cap de clients d’Agbar al Penedès i al Garraf, van exposar quina és la realitat de la xarxa d’aigua potable d’Olivella.

Antecedents

En una primera exposició, el regidor d’Urbanisme va explicar que les diverses urbanitzacions que formen Olivella es van dissenyar i urbanitzar amb uns criteris de baix cost, pel que fa als materials utilitzats i a l’execució, pensada per a les necessitats d’aquell moment, i amb el temps han envellit prematurament i ens han portat a l’actual situació d’obsolescència accelerada.

A més, ha canviat l’ús d’aquests habitatges, ja que en els inicis era puntual, per tractar-se de segones residències, i ara hi ha més població i de forma permanent, fet que provoca un major desgast en les infraestructures.

Situació actual

Actualment, la xarxa d’aigua potable d’Olivella ha col·lapsat i com a conseqüència s’han disparat el nombre de fuites, incrementant amb escreix les previsions de l’Ajuntament i del concessionari del servei, l’empresa Agbar, que han vist superats els recursos destinats a atendre el servei.

Agbar, que s’ocupa de la gestió de tot allò que suposa l’abastament d’aigua, comptava destinar al municipi, per contracte, 1,5 operaris per fer les tasques de manteniment preventiu i correctiu. Aquest personal és insuficient per reparar tantes fuites com la xarxa està tenint i, per això, fa uns mesos, l’Ajuntament va destinar més recursos perquè Agbar pogués ampliar el personal amb més professionals i actuar en més punts del municipi. Tot i això, el deteriorament actual de la xarxa fa que encara sigui insuficient una brigada més i continuïn sortint i havent-hi moltes fuites.

De la mateixa manera, Agbar assigna la pressió a les diverses zones segons el seu criteri expert per tal de superar l’orografia del terreny i facilitar que l’aigua arribi a totes les llars. No hi ha normativa que obligui a dissenyar les instal·lacions amb una pressió determinada.

En definitiva, qualsevol ampliació dels recursos que se li demani a l’empresa que gestiona el servei implicarà una ampliació dels costos del servei que caldrà fer front.

Inversions

L’Ajuntament d’Olivella, tal com va explicar l’enginyer municipal en l’audiència pública, ha invertit 3.139.971,49 euros en millores en la xarxa d’aigua, tant en alta com en baixa, com ara el tractament d’aigua i cisternes a la Plana Novella (2017-2019); la instal·lació de comptadors en alta (2018); la reparació del dipòsit de Can Surià (2019); la instal·lació d’una reguladora de pressió al dipòsit Ramírez (2019); la renovació de la xarxa dels carrers Aquari (2019), Montserrat (2020) i avinguda Mas Milà 18 (2021); i la portada aigua ATL a Plana Novella (2020) i a Mas Mestre (2023).

Amb això s’ha assegurat el subministrament d’aigua a la Plana Novella, a Mas Mestre i a Mas Milà, s’ha assegurat la qualitat de l’aigua a la Plana Novella i a Mas Mestre, s’ha millorat el control del clor a la xarxa, s’ha incrementat el nombre d’hidrants i s’ha assegurat l’abastament d’aigua per als hidrants.

A més, està previst invertir en un dipòsit principal nou a Las Colinas, en les avaries de la xarxa del carrer Verge i carrer Balança i en la renovació de la xarxa del carrer Balança. Tot plegat per un import d’1.392.079,87 euros que ja s’estan buscant a través de subvencions.

Solució

Els experts consideren que, tal com està la xarxa de deteriorada i col·lapsada, les reparacions de fuites és ineficaç per tenir realment una xarxa d’aigua en bon estat i amb un disseny adaptat a les necessitats actuals.

Per tant, l’única solució a aquesta situació és la renovació d’aquelles parts de la xarxa d’aigua potable en baixa que es troben en mal estat a les diferents urbanitzacions, amb canonades de materials de qualitat i ben instal·lades i amb tot allò que sigui necessari com ara vàlvules reguladores de pressió, vàlvules de seccionament, hidrants, vàlvules de descàrrega i ventoses.

Els detalls d’aquesta inversió encara no estan estudiats, ja que cal que experts redactin un projecte de renovació de la xarxa que digui quines són les necessitats reals, els treballs concrets a executar i l’import que costarà.

El regidor d’Urbanisme va apuntar les diverses possibilitats que existirien per fer-hi front a aquesta inversió: una quota d’urbanització, una contribució especial per a millores de la urbanització, ho pot assumir íntegrament l’Ajuntament, a través dels impostos que recull; o es pot repercutir en la factura de l’aigua.

El regidor, que no va apostar per cap d’elles en concret, sinó que només va nomenar-les per informar amb transparència a la ciutadania de totes les opcions possibles, va deixar clar que caldria mirar quina és l’opció més justa, perquè els veïns i veïnes de les diverses urbanitzacions assumeixin només allò que els pertoca, així com buscar totes les subvencions que es puguin perquè els pagaments que calgui fer afectin el mínim possible.

A l’audiència pública es va explicar que aquesta renovació de la xarxa és una millora necessària perquè la infraestructura no pot seguir fent bé la seva comesa.

L’alcaldessa d’Olivella ha explicat que “cal identificar els punts més conflictius en cada urbanització on s’ha de fer una actuació més acurada i urgent. Mentre que a Mas Milà sembla que cal una renovació integral de la xarxa, a altres urbanitzacions potser són alguns carrers. I s’ha de repercutir el pagament en funció de l’afectació.

S’ha demanat subvenció per a la redacció d’un projecte que inclogui tota la xarxa d’Olivella, per valorar el seu estat i dissenyar les actuacions necessàries per adaptar-la a les necessitats actuals i futures previstes. Una vegada tinguem el projecte amb els detalls, podrem veure quina és l’opció més justa. En cap moment s’ha parlat de renovar íntegrament tota la xarxa o de pagar tothom les reparacions d’altres urbanitzacions.”

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) contempla algunes mesures per pal·liar les conseqüències del canvi climàtic com l’eficiència amb aprofitament d’aigua potable, ja que preveu accions per afrontar el nou escenari de sequera i estrès hídric que es presenta al municipi i arreu del país, amb l’objectiu de plantejar un futur més sostenible i resilient davant d’aquesta adversitat.

Precs i preguntes

Els assistents van tenir l’oportunitat de demanar explicacions o ampliacions de la informació facilitada i d’expressar tot allò que volguessin aportar. Aquesta part de l’audiència pública va durar aproximadament dues hores, en les quals principalment es va expressar la preocupació per la lentitud en les reparacions, el cabal perdut per les fuites, les mànegues provisionals superficials, el manteniment del contracte de gestió amb AGBAR i el repartiment de les despeses de reposició de les canonades.

També es va demanar més participació i informació de la ciutadania en la presa de decisions.

Darrera actualització: 4.10.2023 | 08:55