L’Ajuntament d’Olivella obre el termini per sol·licitar l’ajut econòmic per a les famílies monoparentals del municipi

Dijous, 7 d'octubre de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament d’Olivella ha obert el termini per sol·licitar el nou ajut per a les famílies monoparentals del municipi. Aquest suport econòmic es pot demanar fins al 2 de novembre i s’ha impulsat com a mesura per protegir i garantir la igualtat d'oportunitats a les famílies amb més càrregues. Per això, l’equip de govern ha previst una consignació pressupostària de 5.000 euros en el pressupost del 2021.

L’ajut màxim del qual es pot beneficiar cada família monoparental és l’import resultant de l’aplicació del 30% sobre el rebut de l’Impost sobre els béns immobles (IBI) de l’exercici en curs. Per això, la persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual en el qual està empadronada. Una altra condició és que els ingressos de la família monoparental siguin iguals o inferiors a 39.900 euros. 

Les sol·licituds s’han de presentar amb el model d’instància normalitzat per l’Ajuntament, que es pot descarregar des de l’apartat de documents que hi ha en aquesta mateixa notícia. També és necessari que s’adjunti aquesta altra documentació:

  • Còpia del NIF de la persona interessada i, si és el cas, dels membres de la seva unitat de convivència.
  • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d’Olivella i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
  • Dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol percebre l’ajut.
  • Còpia del títol de família monoparental, vigent i vàlid, amb data del dia de la convocatòria de l’ajut.
  • No s’ha d’acreditar el Certificat de convivència, en què es fa constar que tots els membres de la família viuen en la mateixa finca atès que serà incorporat d’ofici per l’Ajuntament en l’expedient administratiu.
  • En cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.
  • Acreditació dels ingressos, amb còpia de la declaració de renda de l’últim exercici tancat presentada davant l’Agència tributària.
  • Relacionat amb el punt anterior, els rendiments íntegres del treball s’han d’acreditar per mitjà de la presentació d’un certificat negatiu de renda emès per l’Agència tributària, on s’inclou les imputacions que li consten a l’Agència tributària, de tots els membres de la família monoparental.

Els requisits es poden consultar a les bases reguladores publicades al Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO).

Darrera actualització: 07.10.2021 | 10:34