L’Ajuntament aprova un ajut econòmic per a les famílies monoparentals del municipi

Dijous, 29 de juliol de 2021 a les 00:00

El ple ordinari del mes de juliol, celebrat aquest dimarts, ha aprovat les bases reguladores d’un nou ajut per a les famílies monoparentals. El govern municipal ha proposat al conjunt del ple aquest suport econòmic -que ha estat aprovat per la unanimitat dels grups polítics- com a mesura per protegir i garantir la igualtat d'oportunitats a les famílies amb més càrregues. Per això, l’equip de govern ha previst una consignació pressupostària de 5.000 euros en el pressupost del 2021.

L’ajut màxim del qual es pot beneficiar cada família monoparental és l’import resultant de l’aplicació del 30% sobre el rebut de l’Impost sobre els béns immobles (IBI) de l’exercici en curs. Per això, la persona sol·licitant ha de ser subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual en el qual està empadronada. Una altra condició és que els ingressos de la família monoparental siguin iguals o inferiors a 39.900 euros.  

Nous suports per als negocis del municipi

L’Ajuntament d’Olivella ha impulsat, des del primer dia de la pandèmia, diverses accions per ajudar les persones autònomes, les empreses i els comerços locals. Ara, el govern municipal ha promogut la suspensió parcial de diverses taxes per incrementar aquest suport a l’activitat econòmica. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables del PSC, Junts per Olivella i Ciutadans i amb les abstencions d’ERC i IxO.

En concret, se suspèn parcialment l’aplicació de l’ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’Urbanisme, només per a totes aquelles actuacions que meritin el present tribut i incloguin la utilització d’energies alternatives a l’ús d’energia fòssil i hidrocarburs a l’immoble afectat i que no sigui d’obligada aplicació per la normativa vigent que sigui aplicable i que la font i l’ús de l’energia alternativa estigui degudament autoritzat i homologat, d’acord amb la normativa vigent aplicable, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta suspensió i fins al 31 de desembre de 2021.

També se suspèn parcialment l’aplicació de l’article 2.g) de l’ordenança fiscal de la taxa per a l’ocupació de la via pública, relatiu a l’ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres instal·lacions semblants, voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de façana a partir de l’entrada en vigor d’aquesta suspensió i fins al 31 de desembre de 2021.

I, per últim, se suspèn l’aplicació totalment de l’Ordenança fiscal per a la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta suspensió i fins al 31 de desembre de 2021.

Finançament per portar l’aigua d’ATL a Mas Mestre

El ple també ha aprovat per unanimitat un conveni amb la Diputació de Barcelona per concedir un milió d’euros de crèdit a l’Ajuntament amb l’objectiu de dur a terme la tramitació de la portada de l’aigua Ter-Llobregat a la urbanització Mas Mestre.

En el pressupost de l’exercici 2021 s’hi preveu la concertació d’una operació de crèdit per finançar la inversió de la portada d’aigua a la urbanització per import d’1.000.000 d’euros. El cost total es d’1.500.000 d’euros, dels quals 500.000 euros són objecte d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua. La resta és el que pagarà l’Ajuntament mitjançant el crèdit que concedeix la Diputació, que té els interessos subvencionats -per tant, no suposa cap cost d’interessos per al consistori- i que s’ha de tornar en 10 anys.

Ordenança de terrasses

El ple també ha aprovat, per unanimitat, la nova ordenança de terrasses per als establiments locals per tal de protegir, mantenir i millorar els valors fonamentals del paisatge urbà i la imatge del municipi, així com donar suport i impuls de l’ús ordenat i racional de l’espai públic urbà, com a instrument decisiu per la conservació de l’entorn i la convivència social.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 18:45