Acords del ple ordinari del mes de desembre de 2023

Divendres, 22 de desembre de 2023

Ordre del dia:

Sotmetre a votació la incorporació a l’ordre del dia dels punts d’urgència segons l'article 82.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Punts d’urgència:

1. Adjudicació del contracte del servei de prevenció d’incendis forestals consistents en el manteniment de les franges perimetrals i de les zones verdes de les urbanitzacions i del nucli d’Olivella. Núm. Expedient 1403-1743/2023.

2. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024 i següents. Núm. expedient: 1217-1610/2023.

Aprovada per unanimitat l’urgència

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior

1.1 Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple ordinari de 24 d'octubre de 2023. Aprovada per unanimitat

1.2 Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari de 21 de novembre de 2023. Aprovada per unanimitat

1.3 Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari i urgent de 27 de novembre de 2023. Aprovada per unanimitat

 

2. Dictàmens

2.1. Ampliació del termini d’exposició pública del Reglament de sanejament i depuració autònoma del municipi d’Olivella. Núm. Expedient: 1218-0387/2022. Aprovada per unanimitat

.2. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024 i següents. Núm. expedient: 1217-1610/2023. Aprovat amb els vots a favor del PSC-CP i els vots en contra de Tots som Olivella-CM, ERC-AM, VOX

2.3. Aprovació inicial Pressupost municipal exercici 2024. Núm. Expedient: 1619-1815/2023. Aprovat amb els vots a favor del PSC-CP i els vots en contra de Tots som Olivella-CM, ERC-AM, VOX

2.4. Aprovació inicial de la Plantilla de personal per a l’exercici 2024. Núm. Expedient: 1455-2147/2023. Aprovada per unanimitat

2.5. Pla Estratègic de Subvencions 2024-2026. Núm. Expedient: 1226-2173/2023. Aprovat amb els vots a favor del PSC-CP i les abstencions de Tots som Olivella-CM, ERC-AM, VOX

2.6. Acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Núm. Expedient: 1657-2052/2023. Aprovat per unanimitat

2.7. Aprovar Conveni entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Olivella, Sitges i Begues per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Castelldefels (GA-101) TTMM. Núm. Expedient: 1374-1709/2023. Aprovada per unanimitat

2.8. Aprovació Conveni entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Olivella per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí d’Olivella a la Plana Novella (GA-103), TTMM. Núm. Expedient: 1374-1710/2023. Aprovat per unanimitat

2.9. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olivella, per al foment i ordenació de l’ús públic del Parc del Garraf. Núm. Expedient: 1374-0984/2023. Aprovat amb els vots a favor del PSC-CP, Tots som Olivella-CM i ERC-AM; i l'abstenció de VOX

2.10. Posar a disposició del Departament d'Educació un solar lliure de càrregues, gravàments, servituds i limitacions al domini, per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d'una escola. Núm. Expedient: 1590-1869/2022. Aprovat per unanimitat

.11. Aprovació inicial dels cinc Projectes executius de millora de l’enllumenat públic, derivats del document d’Actualització d’inventari i estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Núm. Expedient: 2386-1650/2023. Aprovat amb els vots a favor del PSC-CP, Tots som Olivella-CM i ERC-AM; i l'abstenció de VOX

2.12. Aprovació inicial del document Actualització d'inventari i estudi d'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi d'Olivella. Núm. Expedient: 2240-0166/2022. Aprovat amb els vots a favor del PSC-CP, Tots som Olivella-CM i ERC-AM; i l'abstenció de VOX

2.13. Donar-se per assabentat del canvi de titularitat de la concessió demanial del punt de recàrrega elèctrica de vehicles a l’aparcament del carrer Aquari del municipi d’Olivella. Núm. Expedient: 1597-0466/2021. Aprovat per unanimitat

2.14. Adjudicació del contracte del servei de prevenció d’incendis forestals consistents en el manteniment de les franges perimetrals i de les zones verdes de les urbanitzacions i del nucli d’Olivella. Núm. Expedient 1403-1743/2023 Aprovat per unanimitat

3. Control dels òrgans de la Corporació

3.1. Informacions d'alcaldia.

3.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.

3.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3.4. Donar compte execució trimestral. Núm. Expedient: 1754-1929/2023. 3.5. Periòde mig de pagament. Núm. Expedient: 1754-2218/2023.

3.6. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la condició de regidor del senyor Manuel Márquez Poncela. Núm. Expedient: 1024-2236/2023.

4. Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.12.2023 | 19:07