Resum del Ple del 30 de maig de 2017 i de les juntes de govern local del mes

Dimecres, 31 de maig de 2017 a les 00:00

Ple

El passat 30 de maig de 2017 es va celebrar el Ple ordinari municipal.

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 25 d’abril de 2017

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

  1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l’ajuntament d’Olivella en el marc del programa «Fem ocupació per a Joves 2016

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1

Vots en contra: cap

Abstencions: IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2

  1. Aprovar, el conveni de formalització i regulació de la concessió del recurs «Assistència tècnica integral en formació» per a l’actuació «Detecció i diagnosi de necessitats formatives del personal de l’Ajuntament d’Olivella»

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1

Vots en contra: cap

Abstencions: IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2

  1. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit en concepte de pagament de la portada de camions cisterna d’aigua potable durant l’any 2016 a la urbanització Plana Novella.

Votació:

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1,

Vots en contra: IxO: 3  

Abstencions: ICV-EUiA-E: 2 

  1. Aprovar el conveni del col·laboració entre l’Ajuntament d’Olivella i SOREA-Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A. per a regular el pagament de la portada de camions cisterna d’aigua potable durant l’any 2016 a la urbanització Plana Novella,

Votació:

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1,

Vots en contra: IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2    

Abstencions: cap

  1. Donar compte del decret d’alcaldia número 139/2017 de data 17 de maig, liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2016

Tota la informació del ple es va penjar al web municipal amb l’ordre del dia.

 Escolta AQUI l'àudio del Ple ordinari de 30 de maig 2017

Punts principals aprovats a les juntes de govern local celebrades en el mes de maig del 2017 

a.- Aprovació de les bases i la convocatòria del procés per a la selecció d’un funcionari interí, grup A1, escala d'administració especial, subescala de serveis especials,

Tècnic/a d’intervenció-hisenda-tresoreria, vacant a la plantilla, de l'Ajuntament d'Olivella.

b.- Acceptació de resolució del contracte administratiu especial de concessió administrativa per a l’ús, gestió, explotació i dinamització integral del Centre Recreatiu “El Ganxo”.

c.- Aprovació de la sol·licitud del recurs de la Diputació de Barcelona per a la continuïtat del Pla d’Acció de la Gent Gran i  per la contractació d’un dinamitzador de Gent Gran.

d.- Subvenció del programa complementari d’escolarització en primera infància de la Diputació de Barcelona

e.- Subvenció per a Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants.

Darrera actualització: 06.10.2020 | 16:52