Ple ordinari 31 de maig 2022

Dimarts, 31 de maig de 2022 de 19.00 h a 22.00 h

Lloc: Casal municipal de la gent gran
Dia: 31/05/2022
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple de 29 de març de 2022

2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.
2.4. Donar compte al Ple de la Memòria de l’activitat de l’anualitat 2021 de l’Oficina d’habitatge del Consell comarcal del Garraf. Núm. Expedient: 1374-1628/2021.
2.5. Donar compte al Ple de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2021. Núm. Expedient: 1641-0183/2022.
2.6. Donar compte de l’Adhesió de l'Ajuntament al manifest de la Declaració del Dia d'Europa. Núm. Expedient: 1227-0792/2022.

3. Dictàmens
3.1. Pla d’Acció del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Núm. Expedient: 2463-0048/2022.
3.2. Conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a la comarca del Garraf amb els ajuntaments de
Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Vilanova. Núm. Expedient: 1374-0378/2022.
3.3. Renovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olivella sobre les
comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa Rescat. Núm. Expedient: 1376-0554/2022.
3.4. Modificació del contracte de serveis de neteja viària del terme municipal d’Olivella. Núm. Expedient: 1403-1097/2020.

3.5. Successió del contractista del contracte de serveis de la neteja viària del terme municipal d’Olivella. Núm. Expedient: 1403-1097/2020.
3.6. Modificació de crèdit número 05/2022, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.. Núm. Expedient: 1627-0905/2022.
3.7. Modificació de crèdit número 06/2022, en la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa. Núm.
Expedient: 1627-0947/2022.
3.8. Aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 28. Taxa per drets d'examen i participació als processos selectius convocats per l'Ajuntament
d'Olivella. Núm. Expedient: 1216-0830/2022.
3.9. Calendari del dies festius locals per a l’any 2023. Núm. Expedient:1492-0894/2022.
3.10. Reconeixement previ de compatibilitat d’activitats privades a l’arquitecte tècnic municipal. Núm. Expedient: 1482-0943/2022.
3.11. Increment del complement específic per l'any 2022 del personal al servei de l’Ajuntament d’Olivella. Núm. Expedient: 1561-0357/2022.
3.12. Modificació de l’article 7 i de l’Annex I relatiu a la jornada laboral ordinària, així com en període d’estiu, de l’Addenda del Conveni Col·lectiu dels
Treballadors laborals i del Pacte de Condicions. Núm. Expedient: 1497-0950/2022.

4. Mocions
4.1. Moció en suport als guàrdies municipals i per la seguretat als municipis. Núm. Expedient: 1029-1006/2022.
4.2. Moció contra l'ocupació il·legal d'habitatges als municipis de l'arc metropolità de Barcelona. Núm. Expedient: 1029-0987/2022.

5. Precs i preguntes

 

 

Darrera actualització: 27.05.2022 | 14:28