Ple ordinari 27 desembre 2022

Dimarts, 27 de desembre de 2022 de 19.00 h a 21.30 h

Lloc: Casal municipal de la gent gran
Dia: 27/12/2022
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple de 25 d'octubre de 2022.

2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta..
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple..

3. Dictàmens
3.1. Donar compte de la Memòria d'activitats dutes a terme per la Creu Roja l'any 2021. Núm. Expedient: 1374-1885/2021.
3.2. Calendari de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local per al primer quadrimestre de l’any 2023. Núm. Expedient: 1046-1878/2022.
3.3. Calendari de les sessions ordinàries del Ple municipal i de la Comissió informativa permanent per al primer quadrimestre de l’any 2023. Núm.
Expedient: 1032-1879/2022.
3.4. Increment retributiu addicional del complement especific per l'any 2022 del personal al servei de l’Ajuntament d’Olivella. Núm. Expedient: 1561-
1927/2022.
3.5. Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2023, aprovació inicial. Núm. Expedient: 1619-1477/2022.
3.6. Posada a disposició de terrenys municipals a la Generalitat per a la ubicació provisional de mòduls prefabricats a l’Institut-Escola El Morsell. Núm.
Expedient: 2391-2117/2022.
3.7. Aprovació inicial del Projecte executiu de la instal·lació d’una estació de recàrrega de vehicles elèctrics a la piscina municipal de Mas Mestre (Olivella).
Núm. Expedient: 2398-1958/2022.

4. Mocions
4.1. Moció que presenten els grups PSC, JxO I IxO per tal de garantir l'educació inclusiva al centre educatiu d'Olivella de l'institut escola El Morsell. Núm.
Expedient: 1029-2212/2022.

5. Precs i preguntes

 

 

Darrera actualització: 27.12.2022 | 14:25