Ple ordinari 25 gener 2022

Dimarts, 25 de gener de 2022 de 19.00 h a 21.00 h

Lloc: A distància
Dia: 25/01/2022
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau de l'acta del Ple de la sessió anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de Ple ordinari de 28 de desembre de 2022.

2. Dictàmens previs
2.1. Presa de possessió del regidor electe, el senyor Raul Romero Garcia. Núm. Expedient: 1019-0018/2022.
2.2. Pressa de possessió del regidor electe, el senyor Carlos Franco Olloqui. Núm. Expedient: 1019-0019/2022.

3. Control dels òrgans de la Corporació
3.1. Informacions d'alcaldia.
3.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.
3.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

4. Dictàmens
4.1. Conveni de col·laboració entre el Servei català de trànsit i l’Ajuntament d’Olivella sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Núm. Expedient: 1374-1962/2021.
4.2. Modificació de l’ordenança fiscal número 7 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Núm. Expedient: 1216-0036/2022.

5. Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.01.2022 | 09:10