Ple ordinari 24 d'octubre de 2023

Dimarts, 24 d’octubre de 2023 de 19:00 a 22:00

Lloc: Casal Municipal de la Gent Gran
Dia: 24/10/2023
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:

1. Manifest 

1.1. Manifest sobre la fi del conflicte entre Israel i Palestina.

2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior

2.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari de 11 de juliol de 2023.

2.2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple ordinari de 25 de juliol de 2023.

3. Dictàmens

3.1. Aprovar Reglament de sanejament i depuració autònoma del municipi d'Olivella. Núm. Expedient: 1218-0387/2022.

3.2. Increment retributiu addicional per l'any 2023 del personal al servei de la corporacio. Núm. Expedient: 1561-1698/2023.

3.3. Aprovar la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Núm. Expedient: 1627-1770/2023.

3.4. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024 i següents. Núm. Expedient: 1217-1610/2023.

3.5. Aprovar el Compte General de l'exercici 2022. Núm. Expedient: 1640-0640/2023.

3.6. Acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Núm. Expedient: 1657-1821/2023.

3.7. Aprovació acord marc per l'adhesió al programa Timol del CCG, l'IMET, i els Ajuntaments del Garraf. Núm. Expedient: 1376-1776/2023.

3.8. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf, l’Institut municipal d’educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els Ajuntaments de Garraf. Núm. Expedient: 1374-0818/2023.

3.9. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres. Núm. Expedient: 1374-2070/2022.

3.10. Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d'Olivella per la prestació dels serveis d’igualtat, feminisme i LGTBI per al 2023-2025. Núm. Expedient: 1374-2133/2022.

3.11. Aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf amb l’Ajuntament d’Olivella per implementar un programa intergeneracional de joventut, polítiques d’igualtat i gent gran 2023-25. Núm. Expedient: 1374- 2071/2022.

3.12. Aprovar conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell CCG i l’Ajuntament d’Olivella per a la realització del programa Treball i Formació 2023, execució 2023 i 2024. Núm. Expedient: 1374-0748/2023.

3.13. Aprovar pròrroga per l’any 2023 del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el CCG i l’Ajuntament d’Olivella per al servei de prevenció en drogodependència, programa TRACA 2023. Núm. Expedient: 1374-2184/2022.

3.14. Desistir del procediment de licitació de la contractació de serveis de prevenció d'incendis i manteniment de les franges perimetrals i de les zones verdes. Núm. Expedient: 1403-1798/2022.

3.15. Ampliació de la designació dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple. Mancomunitat Tegar. Núm. Expedient: 1020-1242/2023.

4. Control dels òrgans de la Corporació

4.1. Informacions d'alcaldia.

4.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.

4.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple. 

5. Mocions

5.1. Moció presentada per ERC-AM Olivella per a resoldre definitivament les múltiples fuites de la xarxa d'aigua Núm. Expedient: 1029-1828/2023.

6. Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.10.2023 | 17:25