Ple ordinari - 21 de desembre 2021

Dimarts, 21 de desembre de 2021 de 19.00 h a 21.00 h

Lloc: Telemàtic 
Dia: 21/12/2021
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de 26 d'octubre de 2021.

2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3. Dictàmens
3.1. Calendari de les sessions ordinàries del Ple municipal i de la Comissió informativa permanent per a l’any 2022. Núm. Expedient: 1032-1643/2021.
3.2. Calendari de les sessins ordinàries de les Juntes de Govern Local per a l’any 2022. Núm. Expedient: 1046-1644/2021.
3.3. Adhesió al nou servei de gestió forestal i energia de la Mancomunitat Penedès Garraf. Núm. Expedient: 2463-0734/2021.
3.4. Contracte d’obres de portada d’aigua del dipòsit d’aigua Ter-Llobregat de Rocallisa a Mas Mestre i construcció de dos nous dipòsits de 1.000 m3
a Mas Milà i a Mas Mestre, al terme municipal d’Olivella. Núm. Expedient: 1379-1731/2021.
3.5. Esmena a l'acta de delimitació entre els termes municipals d'Olivella i d'Avinyonet del Penedès. Núm. Expedient: 1004-1412/2020.
3.6. Compte general de l'exercici 2020. Núm. Expedient: 1640-1748/2021.
3.7. Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, aprovació inicial. Núm. Expedient: 1619-2098/2021.

4. Mocions
4.1. Moció presentada pel grup municipal d'ERC respecte a les instal·lacions energies renovables a les llars particulars. Núm. Expedient: 1029-2179/2021.

5. Dictàmens
5.1. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la condició de regidor del senyor Adrià Arnau Giménez. Núm. Expedient: 1024-2067/2021.
5.2. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la condició de regidora de la senyora Maria José V. Reyes Ortiz. Núm. Expedient: 1024-2117/2021.
5.3. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la condició de regidora de la senyora Nicole Zarse. Núm. Expedient: 1024-2118/2021.
5.4. Prendre coneixement de la renúncia voluntària del senyor Mario Baldú Pizarro com a regidor de la corporació. Núm. Expedient: 1024-2157/2021.

6. Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.12.2021 | 09:52