Ple ordinari 19 desembre 2023

Dimarts, 19 de desembre de 2023 de 19:00 a 22:00

Lloc: Can Turiols

Dia: 19/12/2023

Hora: 19:00

Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior

1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple ordinari de 24 d'octubre de 2023.

1.2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari de 21 de novembre de 2023.

1.3. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari i urgent de 27 de novembre de 2023.

2. Dictàmens

2.1. Aprovació inicial Pressupost municipal exercici 2024. Núm. Expedient: 1619-1815/2023.

2.2. Aprovació inicial de la Plantilla de personal per a l’exercici 2024. Núm. Expedient: 1455-2147/2023.

2.3. Pla Estratègic de Subvencions 2024-2026. Núm. Expedient: 1226- 2173/2023.

2.4. Acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions. Núm. Expedient: 1657-2052/2023.

2.5. Aprovar Conveni entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Olivella, Sitges i Begues per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí de Castelldefels (GA-101) TTMM. Núm. Expedient: 1374-1709/2023.

2.6. Aprovació Conveni entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Olivella per a la realització de les obres de millora de la seguretat viària del camí d’Olivella a la Plana Novella (GA-103), TTMM. Núm. Expedient: 1374-1710/2023.

2.7. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Olivella, per al foment i ordenació de l’ús públic del Parc del Garraf. Núm. Expedient: 1374-0984/2023.

2.8. Ampliació del termini d’exposició pública del Reglament de sanejament i depuració autònoma del municipi d’Olivella. Núm. Expedient: 1218- 0387/2022.

2.9. Posar a disposició del Departament d'Educació un solar lliure de càrregues, gravàments, servituds i limitacions al domini, per destinar-lo a la construcció i posada en funcionament d'una escola. Núm. Expedient: 1590- 1869/2022.

2.10. Aprovació inicial dels cinc Projectes executius de millora de l’enllumenat públic, derivats del document d’Actualització d’inventari i estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Núm. Expedient: 2386-1650/2023.

2.11. Aprovació inicial del document Actualització d'inventari i estudi d'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi d'Olivella. Núm. Expedient: 2240-0166/2022.

2.12. Donar-se per assabentat del canvi de titularitat de la concessió demanial del punt de recàrrega elèctrica de vehicles a l’aparcament del carrer Aquari del municipi d’Olivella. Núm. Expedient: 1597-0466/2021.

3. Control dels òrgans de la Corporació

3.1. Informacions d'alcaldia.

3.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.

3.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3.4. Donar compte execució trimestral. Núm. Expedient: 1754- 1929/2023.

3.5. Periòde mig de pagament. Núm. Expedient: 1754-2218/2023.

3.6. Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la condició de regidor del senyor Manuel Márquez Poncela. Núm. Expedient: 1024-2236/2023.

4. Precs i preguntes 

Darrera actualització: 15.12.2023 | 10:36