Ple ordinari 25 de juliol 2023

Dimarts, 25 de juliol de 2023 de 19:00 a 21:30

Lloc: Can Turiols
Dia: 25/07/2023
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària

Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple extraordinari de 17 de juny de 2023
1.2. Aprovació si s'escau de l'acta del Ple extraordinari de 27 de juny de 2023.
1.3. Aprovació si s'escau de l'acta del Ple extraordinari de 11 de juliol de 2023.

2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa.
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió de Ple.

3. Dictàmens
3.1. Control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i obligacions de l'Ajuntament.
3.2. Rectificació error material assignacions dels grups municipals legislatura 2023-2027..
3.3. Correcció errada material en el projecte executiu de rehabilitació del local municipal El Vinyet.
3.4. Dies festius locals per a l’any 2024.

4. Precs i preguntes

5. Punts d’urgència
5.1. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i els seus portaveus.
5.2. Modificació de crèdit número 03/2023, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
5.3. Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olivella.
5.4. Modificació de l’estudi organitzatiu, el manuel de funcions i la valoració del lloc de treball de secretari/ària intervenció i de tècnic/a de suport
jurídic de l’Ajuntament d’Olivella.

Darrera actualització: 21.07.2023 | 12:29