Ple ordinari - 27 de juliol del 2021

Dimarts, 27 de juliol de 2021 de 19.00 h a 21.00 h

Lloc: A distància
Dia: 27/07/2021
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinària


Ordre del dia:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
1.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior de 25 de maig de 2021.

2. Control dels òrgans de la Corporació
2.1. Informacions d'alcaldia.
2.2. Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta.
2.3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

3. Dictàmens
3.1. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials 2021. Núm. Expedient: 1374-0459/2021.
3.2. Modificació de l'estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament d’Olivella, i la modificació de la plantilla de personal. Núm. Expedient: 1453-1337/2021.
3.3. Suspensió de l'ordenança de la taxa per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’Urbanisme, de l’ordenança de la taxa per l’ocupació de la via pública i per la intervenció administrativa. Núm. Expedient: 1216-1290/2021.
3.4. Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olivella relatiu al conveni-tipus regulador de les subvencions concedides amb càrrec al programa de crèdit local, i concertació operació crèdit. Núm. Expedient: 1374-1178/2021.
3.5. Modificació de crèdit 04/2021 en la modalitat de transferència de crèdit. Núm. Expedient: 1627-1387/2021.
3.6. Bases específiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics a les famílies monoparentals (Aprovació inicial). Núm. Expedient: 2244-1392/2021.
3.7. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, verificació del text refós. Núm. Expedient: 2255-0786/2018.
3.8. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de l’espai públic per terrasses en el terme municipal d’Olivella (aprovació inicial). Núm. Expedient:1217-1179/2021.

4. Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.07.2021 | 10:55