Comunicació prèvia inici activitat habitatge ús turístic - HUT

L’habitatge d’ús turístic és aquell habitatge el qual el propietari cedeix a tercers a canvi d'un preu, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any. L'exercici d'aquesta activitat econòmica s'ha de desenvolupar dins la legalitat.

El titular de l'activitat és el propietari de l'habitatge, encara que la seva comercialització es pugui encarregar a un gestor.

L'habitatge s'ha de cedir sencer i ha de complir les condicions següents:

 • Disposar de la cèdula d'habitabilitat i satisfer en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. 
 • No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
 • El propietari no pot estar vivint en ell.

En aspectes referents a la residència o l’empadronament la única limitació que regula la normativa turística és que el propietari no pot al·legar la condició de domicili a efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.

El tràmit d'inscripció el realitza d'ofici la Direcció General de Turisme a partir del trasllat de la comunicació d'alta de l'activitat per part de l'Ajuntament corresponent. Des d'aquest moment l'habitatge d'ús turístic disposa d'un número d'inscripció que l'identifica plenament, a efectes legals. La Direcció General de Turisme notifica el número d'inscripció de l'habitatge d'ús turístic al seu propietari.

El Registre de Turisme de Catalunya (RTC) està adscrit a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

L'alta administrativa de l'habitatge d'ús turístic garanteix la publicitat oportuna de l'activitat a través del Registre de Turisme de Catalunya (RTC) i obre l'activitat a un millor posicionament en el mercat, mercès a les polítiques de promoció i a la possibilitat de categoritzar l'allotjament.

Un cop registrat, l'habitatge es beneficia de la difusió i promoció turística a través de la seva presència en la Guia oficial d'allotjaments turístics del web del Departament d'Empresa i Ocupació i en el portal de promoció turística de Catalunya.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

Obligacions que té el propietari de l’habitatge d’ús turístic:

 • Facilitar als usuaris i veïns el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.
 • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, a través del web dels Mossos d'esquadra Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge.
 • El número d’inscripció en el Registre de turisme de Catalunya dels habitatges d’ús turístic ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï, com a garantia de la seva legalitat. L'habitatge d'ús turístic també ha d'exhibir, en un lloc accessible i fàcilment visible, el número de registre d'entrada a l'Ajuntament de la comunicació prèvia d'inici d'activitat. Tret que l'habitatge estigui categoritzat, no s'ha d'exhibir cap placa ni distintiu.

La legislació turística no predetermina cap forma contractual concreta en què s’hagi de realitzar aquesta cessió, que pot ésser realitzada en qualsevol de les formes admeses en dret. Així, la Llei d’Arrendaments Urbans no exclou, en aquest sentit, l’existència efectiva d’una activitat d’habitatge d’ús turístic, pel supòsit que l’habitatge se cedeixi per un termini inferior a 31 dies.

LEGISLACIÓ

L’habitatge d’ús turístic ha de complir la normativa turística, en concret, la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, així com les respectives ordenances municipals.

 

 

Quin cost té:

El pagament de la Taxa 190,00 € – Comunicació prèvia d’activitats. Ordenança fiscal núm. 4, article 6 -. La liquidació es realitza en el moment de la presentació de la comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turísti

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica propietària de l’habitatge.

Cal aportar:

 • Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable
 • Certificat tècnic per la posada en funcionament. Declaració responsable
 • Còpia DNI/NIF/NIE propietari/a
 • Còpia cèdula d’habitabilitat
 • Còpia DNI/NIF/NIE representant
 • En el cas que hi hagi un representant del titular de l’activitat:
 • Autorització de representació
 • Còpia DNI/NIF/NIE representant

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d’Atenció Ciutadana

Darrera actualització: 19.02.2021 | 09:30