caenfrdees

Tràmits

T-043-OSC SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D'EMPADRONAMENT

DESCRIPCIÓ
Document públic signat pel secretari de l'Ajuntament amb el vistiplau de l'alcaldessa que acredita fefaentment a efectes administratius el fet d'empadronament i les dades relatives a l'empadronament.

Certificat individual: Acredita la residència i el domicili habitual d'un ciutadà

Certificat històric individual: Acredita la data d'alta al padró municipal d'habitants d'Olivella, així com, la relació dels diferents domicilis a on s'ha estat empadronat dins del municipi i reste de variacions.

Certificat col·lectiu: Acredita les persones empadronades en un domicili. Certificat històric col·lectiu: Acredita les persones empadronades en un mateix domicili durant un període de temps determinat

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
L'interessat: Tota persona major de 16 anys o a través de representant degudament autoritzat. En cas que el certificat/ volant sigui d’una persona difunta, el podran demanar els familiars o hereus que s’acreditin com a tals.

Com es pot sol·licitar?
Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació
Termini de validesa: 3 mesos des de la data d'emissió del document

Període de la sol·licitud: Durant tot l’any
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ

Si es presenta l'interessat/da:
(-) Document d'identitad: DNI/ Carnet de conduir/ Targeta d'identificació d'estranger/ Document acreditatiu de la identitat del seu país de procedència / passaport.

Si es presenta un representant:
(-) Fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada o sol·licitant. (-) Document d'identitat del representant.
(-) Autorització per escrit signada pel sol·licitant/representat.

En el supòsit de menors de 16 anys o incapacitats:
(-) Document d'identitat del tutor o representant legal.
(-) Llibre de família o sentència judicial que acredita aquesta representació legal.

Certificats o Volants col·lectius d'empadronament, Per poder-se emetre caldrà l'autorització de totes les persones empadronades al domicili.
En cas contrari, al certificat o volant sols hi constarà el nombre de persones empadronades al domicili. (Apartat 8.1.1 de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal. (BOE núm. 71 de 24 de març de 2015)

LEGISLACIÓ
(-) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona
(-) Ley 39/2015, de l’1 d’octubre de 2015 sobre el procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre.
(-) Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TERMINI DE RESOLUCIÓ
3 dies hàbils

EFECTES DEL SILENCI
Positiu (Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
 

Log in