caenfrdees

Tràmits

T-038-OSC ALTA AL PADRÓ D’HABITANTS PER NAIXEMENT

DESCRIPCIÓ
És la sol·licitud d'inscripció al padró Municipal d'habitants d’Olivella dels nounats els progenitors dels quals, o un d'ells, consten empadronats a Olivella.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
Els progenitors del nounat o el que tingui la guarda i custodia,o en el seu defecte, els seus representants legals. També ho poden fer altres persones degudament autoritzades.

Com es pot sol·licitar?
Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model específic d’instància”

Més informació

L'empadronament és permanent i únicament es modifica en els següents supòsits:
(-) La persona interessada comunica a l'Ajuntament un trasllat de domicili dins del mateix municipi.
(-) La Persona interessada s'empadrona en un altre municipi i l'Ajuntament del municipi d'origen procedeix a donar-la de baixa al seu Padró d'Habitants.
(-) La persona interessada és d'estranger i sol·licita la baixa del Padró per canvi de residència a l'estranger.
(-) Per defunció.
(-) L'Ajuntament procedeix a donar de baixa d'Ofici en aquells supòsits contemplats per la legislació vigent.

Període de la sol·licitud: Un any des del naixement del menor
Preu: Tràmit gratuït
Requisits específics

DOCUMENTACIÓ
Original llibre de família o original del certificat de naixement.

En el cas d’empadronament amb un dels progenitors:
Caldrà aportar un d'aquests tres documents:
(-) Autorització signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i document d'identitat.
(-) Resolució judicial o sentència on consti que el progenitor que sol·licita l’empadronament del menor ostenta la guàrdia i custòdia i Document d'identitat.
(-) Declaració responsable de guàrdia i custòdia del menor i Document d'identitat.

Si el tràmit es fa a través d'un representant:
(-) Fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada o sol·licitant.
(-) Document d'identitat del representant.
(-) Autorització per escrit signada pel sol·licitant.

LEGISLACIÓ
(-) Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
(-) Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local pel que fa al Padró Municipal
(-) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales modificado por el Real Decreto 2612/1996, del 20 de diciembre,
(-) Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència del Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI
Positiu
(Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

Log in