caenfrdees

Directori d'empreses

Uncategorised

Uncategorised

L’Ajuntament d’Olivella aprova nous descomptes de les taxes per al 2020

L’Ajuntament d’Olivella congela les ordenances fiscals per a l’any 2020, però a més, el ple d’octubre ha aprovat, amb l’abstenció d’IxO i Ciutadans, algunes bonificacions de les taxes.

Una de les principals novetats és la reducció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses que, a banda de mantenir la bonificació del 30%, enguany incorpora un descompte del 60% per a les famílies amb més de cinc fills, considerades “famílies nombroses de categoria especial”, per ajudar els ciutadans que tinguin més obligacions econòmiques.

Una altra novetat és que s’ha augmenta l’import que ha de percebre anualment com a màxim una família per poder acollir-se a les bonificacions. De 24.000 euros puja a 37.800 euros. Així s’incrementa el nombre de ciutadans i ciutadanes que tenen l’oportunitat de sol·licitar un descompte de les taxes i impostos.

La modificació de les taxes aprovada també deixa clara la intenció del govern local d’apostar per un municipi més sostenible. Aquest 2020 es podran acollir a una bonificació del 50% de l’IBI aquells propietaris d’habitatges a on s’hagi instal·lat un sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum.

A més, s’ha establert una bonificació del 75% -actualment és del 50%- de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental. D’aqueta manera, els vehicles classificats en el registre de la Direcció General de Trànsit com a “zero emissions” o “eco”, podran acollir-se a la bonificació de l’impost de circulació.

Es destinen 600.000 euros del superàvit per a inversions

Les qüestions econòmiques han protagonitzat el ple extraordinari del 22 d’octubre de 2019, ja que també s’han dut a terme modificacions del pressupost per destinar-hi uns 600.000 euros del romanent de tresoreria a inversions importants al municipi, amb l’abstenció d’ERC i IxO.

L’Ajuntament d’Olivella destinarà 122.000 euros a millorar l’espai públic d’oci, com ara arreglar els parcs infantils, construir un skate park o instal·lar un gimnàs a l’aire lliure. A més, 29.000 euros es destinaran a reparar els gegants actuals i a comprar-ne dos de nous, un drac i un gegantó nou per als infants de la Colla Gegantera d’Olivella.

Es destinaran 95.000 euros a finançar l’estudi i la redacció dels projectes de la portada d’aigua de Mas Mestre, la rehabilitació del Centre Recreatiu Municipal El Vinyet, una pista poliesportiva a la Plana Novella i l’avantprojecte i estudi dels usos de l’edifici de la Crivillera per acollir els serveis municipals.

A més, es finançarà amb 85.000 euros l’adequació del segon edifici de la Llar d'Infants Municipal El Castellot -que està tancat des de fa 10 anys- per acollir el Casal de Joves i altres usos culturals i de lleure; i per millorar l’entrada i l’accés al Casal Municipal de la Gent Gran d’Olivella, entre d’altres. També es destinaran 37.000 euros a pavimentar diversos carrers.

Ajuntament amb equilibri pressupostari

El ple també ha aprovat el compte general de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018. El govern socialista ha rebut el suport de tots els grups municipals a aquests comptes, ja que presenten un equilibri financer i estabilitat pressupostària adequats, un romanent de tresoreria positiu de 1.389.791,41 euros i una capacitat de finançament de més de 310.949,42 euros. El rati d’estalvi net és adequat per a l’Ajuntament i millora respecte el 2017.

L’Ajuntament dona suport a la declaració d’emergència climàtica

En l’apartat de les mocions, el ple d’octubre ha aprovat per unanimitat la moció del PSC, ERC, Junts, IxO i Ciutadans, de suport a la declaració d’emergència climàtica, a les campanyes de conscienciació i a la convocatòria de mobilitzacions pel clima.

També s’ha aprovat la moció del PSC, ERC, Junts, IxO i Ciutadans, en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables, amb l’abstenció de la regidora de Ciutadans.

La moció presentada pel grup municipal del PSC d’Olivella, a favor del retorn al diàleg polític i l’entesa dins el marc legal de l’estatut i la constitució, s’ha aprovat amb els vots en contra d’Esquerra i Ciutadans i l’abstenció del regidor d’IxO.

En aquest sentit, també s’ha donat llum verda a la moció que presenten Junts i Esquerra en relació amb la sentència als líders polítics i socials de l'independentisme, per l’abstenció del PSC i d’IxO, tot i el vot en contra de la regidora de Ciutadans.

En aquest ple també s’ha desestimat la moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per demanar que l’Ajuntament d’Olivella garanteixi la neutralitat dels espais educatius de la vila d’Olivella, amb els vots en contra de tots els regidors del ple, excepte l’abstenció del regidor d’IxO.

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES ACTUALITZADES AL RGPD

 

PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament d’Olivella, amb seu a la Plaça Major s/n, 08818 Olivella;   Telèfon: 93.8968000; Web: https://olivella.cat/

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

Correu electrònic: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Adreça:          Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

Diputació de Barcelona

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta

Passeig de la Vall d’Hebron, 171

08035 Barcelona

Telèfon:         93 472 65 00

 

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades

L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix complimentar  una instància genèrica, per mitjà de la seu electrònica https://olivella.cat/index.php/ajuntament/tramits-i-gestions amb certificat electrònic o idCAT mòbil (per donar-se alta a idCAT mòbil: https://idcatmobil.seu.cat/ ) o presencialment a la Oficina d’Atenció Ciutadana al Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

L’ Ajuntament reforça els treballs a la via pública i les zones verdes durant els mesos de juliol i agost

Aquest passat mes de juliol han començat els treballs de prevenció d’incendis forestals mitjançant l’empresa de reinserció socio-laboral Formació i Treball.

L’objectiu principal d’aquest contracte és el manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis de les urbanitzacions, tanmateix, i presentat com a millores al projecte inicial, també tenen incloses tasques de desbrossades als vials dels carrers i neteja de punts d’abocadors incontrolats.

Així, durant aquests mesos de juliol i agost, s’ha reforçat el manteniment de les desbrossades a la via pública i a diverses zones verdes per tal de garantir la seguretat, l’ornament i la sostenibilitat del municipi.

En matèria de manteniment de la via pública, s’ha desbrossat i netejat una superfície d’uns 40 km de carrers. Els treballs de neteja realitzats durant el mes d’agost s’han dut a terme en les urbanitzacions de La Plana Novella, Mas Milà, Mas Mestre i Colines. El mes de juliol s’ha fet incidència al parc infantil del carrer Sol, el camp de futbol, la zona de l’escola, els carrers de Can Surià i el nucli vell d’Olivella.

En matèria de zones verdes, s’ha tractat amb herbicides una superfície de 1.800 m². En aquest cas, les urbanitzacions tractades són Mas Milà, Mas Mestre i Can Surià.

L’empresa contractada, ‘Formació i treball’, té com a objectiu formar i inserir persones al mercat laboral amb risc d’exclusió social. Cinc persones del municipi van estar contractades per fer aquestes feines des del seu inici, i a partir d’aquest mes de setembre, s’han contractat dues persones mes.

Per tal d’oferir als ciutadans un canal per notificar possibles incidències a la via pública, l’Ajuntament d’Olivella posa a l’abast a través de la seva web un espai on es recullen problemes relacionats amb la neteja però també amb el mobiliari urbà o l’enllumenat públic.

L’ Ajuntament reforça els treballs a la via pública i les zones verdes durant els mesos de juliol i agost

Aquest passat mes de juliol han començat els treballs de prevenció d’incendis forestals mitjançant l’empresa de reinserció socio-laboral Formació i Treball.

L’objectiu principal d’aquest contracte és el manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis de les urbanitzacions, tanmateix, i presentat com a millores al projecte inicial, també tenen incloses tasques de desbrossades als vials dels carrers i neteja de punts d’abocadors incontrolats.

Així, durant aquests mesos de juliol i agost, s’ha reforçat el manteniment de les desbrossades a la via pública i a diverses zones verdes per tal de garantir la seguretat, l’ornament i la sostenibilitat del municipi.

En matèria de manteniment de la via pública, s’ha desbrossat i netejat una superfície d’uns 40 km de carrers. Els treballs de neteja realitzats durant el mes d’agost s’han dut a terme en les urbanitzacions de La Plana Novella, Mas Milà, Mas Mestre i Colines. El mes de juliol s’ha fet incidència al parc infantil del carrer Sol, el camp de futbol, la zona de l’escola, els carrers de Can Surià i el nucli vell d’Olivella.

En matèria de zones verdes, s’ha tractat amb herbicides una superfície de 1.800 m². En aquest cas, les urbanitzacions tractades són Mas Milà, Mas Mestre i Can Surià.

L’empresa contractada, ‘Formació i treball’, té com a objectiu formar i inserir persones al mercat laboral amb risc d’exclusió social. Cinc persones del municipi van estar contractades per fer aquestes feines des del seu inici, i a partir d’aquest mes de setembre, s’han contractat dues persones mes.

Per tal d’oferir als ciutadans un canal per notificar possibles incidències a la via pública, l’Ajuntament d’Olivella posa a l’abast a través de la seva web un espai on es recullen problemes relacionats amb la neteja però també amb el mobiliari urbà o l’enllumenat públic.

Directori d'empreses

EL PA TORRAT Restaurant Av. Hostal del Ganxo 1, Can Suria 938968883 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  
FARMÀCIA ALONSO RIERA Farmàcia Aquari, s/n locals 1-2, Mas Milà 938968792    
FERRERERIA COFERSE OLIVELLA Ferreteria Bessons, 5, Mas Milà 930006219 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  
FORMAS PERRUQUERIA UNISEX Perruqueria unisex i tractaments Aquari, s/n local 3, Mas Milà 654066408 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  
JAMBON GOURMET Majorista d'alimentació ibèrica Rossinyol, 29,  Mas Mestre 607816222 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.jambongourmet.com
LA FASSINA DE JAFRE SCCL Rutes guiades, lloguer d'espais per a grups i elaboració de productes ecològics Masia La Fassina, s/n 637775894  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.fassinadejafre.com
TRANSTEUS SL Transport de contenidors al port de Barcelona Balança, 25 E, Mas Milà 937421910 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.transteus.es
ECCECANIS Educació canina, terapia canina, psicología Camí de Salt, 2 633429955 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.eccecanis.com

Mapa del sitio

Easy Keyword Sitemap

No articles found for the sitemap!

OAC

 

DEFINICIÓ

L’Oficina d’Atenció Ciutadana és el portal d’entrada entre la ciutadania i l’Ajuntament, on poden realitzar més de 65 tràmits diferents.

L’atenció presencial només es fa amb cita previa. Per demanar cita previa cal trucar al telèfon 93 896 80 00.

Les instal.lacions de l’OAC estant habilitades amb les mesures de seguretat per prevenir el contagi del coronavirus.

Per demanar cita previa cal trucar al telèfon 93 896 80 00.

L’horari d’atenció será de 8:30 a 14.00 h.

CONTACTE

Adreça: carrer Aquari s/n La Crivellera

Telèfon de contacte: 93. 896.80.00
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Contacte

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.