caenfrdees

1.3. OLIVELLA FACILITADORA D’OPORTUNITATS

1.3. OLIVELLA FACILITADORA D’OPORTUNITATS

Posicionar al municipi en àmbit de referència d’excel·lència en gestió pública i millorar la seva imatge interna i externa.

Revisar i simplificar els processos administratius per facilitar les relacions amb l’Ajuntament.

Promoure i incrementar la utilització de la e-administració.

Millorar la relació existent entre la ciutadania i l'Ajuntament a través d'un catàleg de serveis.

ACCIONS

Millorar la gestió pública

DESCRIPCIÓ

Posicionar al municipi en àmbit de referència d’excel·lència en gestió pública i millorar la seva imatge interna i externa.

ACTIVITATS

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

Inici, duració en dies/setmanes/mesos, finalització prevista

PRESSUPOST

0€

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA:

SEGUIMENT:

    INICI     
EN MARXA FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Simplificar processos administratius

DESCRIPCIÓ

Revisar i simplificar els processos administratius per facilitar les relacions amb l’Ajuntament.

ACTIVITATS

A.1 Comissió de treball de processo administratius

En data 12 d’abril de 2016 es va fer la primera reunió per treballar en l’organització arxivística i la gestió del processos administratius per la orientació de l’administració a la digitalització dels mateixos.  En data 27 de setembre es va fer la segona sessió de treball on es va presentar la feina feta de la reorganització de l’arxivística municipal.
Una de les finalitats de organització dels processos administratius és pel correcte funcionament de la Oficina d’Atenció Ciutadana que està previst es traslladi  a la zona de La Crivellera millorant notablement les relacions dels ciutadans amb l’administració.

A.2 Nou model d’Instància genèrica
S’ha dissenyat un nou model d’instància genèrica més simplificada i adaptada a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A.3  Noves Ordenances
S’està treballant per anar canviant les ordenances existents  i adaptar-les a les noves normatives.

El Ple de la corporació en sessió 29 de novembre de 2016 va aprovar inicialment l’ordenança reguladora del Procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i la edificació: Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’acord amb la Directiva Europea de Serveis 2006/123/CE i la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. Aquesta ordenança estableix diferents règims de totes les obres i actuacions urbanístiques susceptibles de ser subjectes a llicència d’obres o sotmeses al règim de comunicació prèvia i del requisits documentals per a sol.licitar-les, per tal d’assolir una major eficàcia i agilitat en la seva tramitació.
Aquesta nova ordenança amb la que s’està treballant defineix la comunicació prèvia com a document subscrit per la persona interessada amb el què posa en coneixement de l’administració fets o elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat  simplificant  antiga sol.licitud de llicències d’obres menors.

El Ple de la corporació en sessió de 29 de novembre de 2016 va aprovar inicialment l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament d’Olivella. Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Olivella a l’empara del que estableix la normativa reguladora de les subvencions.

A.4 Catàleg de tràmits S’està treballant per la confecció d’un catàleg de tràmits que els ciutadans poden fer presencialment a les oficines de l’Ajuntament i que molts d’ells també poden fer electrònicament amb certificat

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

PRESSUPOST

Cost de les accions

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA:

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Promoure la E-Administració

DESCRIPCIÓ

Promoure i incrementar la utilització de la e-administració.

ACTIVITATS

A.1 Jornada al Consell Comarcal del Garraf d’implantació de Via Oberta En data 24 de febrer de 2016 l’ajuntament va assistir a una jornada per servir de guia per a la implantació dels serveis de Via Oberta que facilitaran l’intercanvi telemàtic de dades i documents entre administracions i entitats públiques amb l’objectiu de fer efectiu el dret de la ciutadania a no aportar documents acreditatius que ja estiguin en poder de les pròpies administracions.

A.2 Implantació del servei d’alta al Registre Electrònic d’Entrada i Sortida (ERES) del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)  
Des de l’1 de gener de 2016 s’ha implantat el servei de registre ERES. Es un registre telemàtic i presencial amb capacitat d’interrelació amb gestors d’expedients, carpetes ciutadanes, portals de tràmits i altres sistemes d’informació de les corporacions amb connectors estàndards.

El TIC del Consell Comarcal del Garraf va realitzar dos sessions formatives del servei ERES i e.TAULER en data 16/02/2016 i 08/03/2016.

A.3 Alta al Servei Registre Unificat (MUX) del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)  
Aquest servei permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides que actualment és l’ERES.

A.4 Ampliació hores d’assessorament del TIC del Consell Comarcal
Per Decret d’alcaldia 216 del 28 de juliol de 2016 es va ampliar les hores del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olivella i el Consell Comarcal del Garraf per la prestació de serveis en assessorament per la pota en marxa de l’administració electrònica del tècnic TIC del Consell Comarcal del Garraf, concretament pel procés d’implantació de l’administració electrònica i per donar suport i assessorar sobre els esmentats procediment i en els temes informàtics de la corporació.

A.5 Estudi de la implantació del Gestor d’expedients electrònics
S’està estudiant la implantació d’un gestor d’expedients electrònics com a solució que permeti la informatització i integració dels procediments administratius de l’ajuntament  així com la gestió integrada i eficient de tots els expedients tramitats tant si s’han iniciat de forma telemàtica com si han estat iniciats de manera presencial.
El secretari junt amb personal de l’administració s’han desplaçat al Consell Comarcal en dos ocasions per veure demostracions de varis gestors d’expedients i posteriorment a dos ajuntaments que ja treballaven amb aquests gestors per comprovar incito el seu funcionament.

A.6 T-CAT P per tots els treballadors
Per efectuar els tràmits que els empleats públics han de realitzar per mitjans electrònics s’ha sol.licititat per cada un un certificat electrònic T-CAT P a l’Agència Catalana de Certificació.

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

PRESSUPOST

Els serveis de ERES, MUX i E-TAULER no comporten cap cost per a les administracions públiques catalanes.

L’Ampliació del Conveni de TIC del Consell Comarcal ha suposat un increment de 375 euros mensuals doblant les hores d’assessorament (partida pressupostària 920.46500)

TIPUS DE FINANÇAMENT

recursos propis

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Elaborar un catàleg de serveis

DESCRIPCIÓ

Millorar la relació existent entre la ciutadania i l'Ajuntament a través d'un catàleg de serveis.

ACTIVITATS

A.1 Assistència d’una treballadora al curs “Planificació estratègica per a l’elaboració de cartes de serveis a nivell local” a l’Escola d’administració pública de Catalunya.

TRANSVERSALITAT

ANNEXOS:

CALENDARI

PRESSUPOST

TIPUS DE FINANÇAMENT

PARTIDA VINCULADA

SEGUIMENT:

    INICI     
EN EXECUCIÓ FINALITZADA
   X  

MÉS INFORMACIÓ

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.