caenfrdees

Tràmits i gestions

Catàleg de tràmits
 
El Catàleg de tràmits de l’Ajuntament d’Olivella és la guia de tots els tràmits que pot fer la ciutadania, les entitats, les associacions i les empreses, on trobareu la informació sobre els requisits, terminis i documentació que cal presentar.
 
També podreu descarregar la instància de cada tràmit o realitzar la tramitació amb certificat electrònic, a través del e-Tram, segons el tràmit escollit, les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana.

ORGANITZACIÓ I SERVEIS CENTRALS

T-001-OSC Instància genèrica
T-002-OSC Queixes, suggeriments i propostes
T-003-OSC Bústia Alcaldia
T-004-OSC Sol.licitud d'accés a la informació pública
T-005-OSC Exercici del dret a cancel.lació
T-006-OSC Exercici del dret d'oposició
T-007-OSC Exercici del dret de rectificació
T-008-OSC Exercici del dret d'accés

MEDI AMBIENT

T-009-MA Autorització de tala de pins de parcel.les edificades
T-010-MA Comunicació de neteja de parcel.la no edificada
T-011-MA Cens d'animals de companyia
T-012-MA Llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos
T-013-MA Comunicacions de cremes agrícoles
T-014-MA Recollida de mobles i trastos vells al carrer

SERVEIS A LES PERSONES

T-015-SS Sol.licitud de cita amb Serveis Socials
T-016-SS Sol.licitud d'altres serveis a les persones
T-019-SS Sol.licitud carnet transport majors de 65 anys, pensionistes i persones amb grau de discapacitat
T-020-SS Sol.licitud de tarjeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
T-063-SS Sol.licitud ajuts socials
T-064-SS Sol.licitud accés al programa de gimnàstica correctiva

HISENDA

T-021-HIS Fraccionament Tributs
T-022-HIS Ajornament Tributs
T-023-HIS Modificació Dades Fiscals
T-024-HIS Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
T-025-HIS Certificat de pagament de Tributs Municipals
T-026-HIS Sol.licitud d'Ingresos Indeguts
T-027-HIS Sol.licitud bonificació de l'IVTM per vehicles de + 25 anys
T-028-HIS Sol.licitud exempció de IVTM per minusvalidesa
T-029-HIS Declaració de IIVTNU (Plusvàlua)
T-030-HIS Modificació de dades del permís de circulació i permís de conducció (Finestreta única)
T-031-HIS Sol.licitud bonificació Taxa del servei de recollida d'Escombraries
T-032-HIS Sol.licitud bonificació Impost de Béns Immobles
T-033-HIS Lliurament d'Abonarés
T-034-HIS Sol.licitud bonificació de IVTM per vehicles en funció classe de carburant i vehicles elèctrics o bimodals
T-058-HIS Sol.licitud de la utilització privada d’una bústia per correspondència particular a la Urbanització Plana Novella

PADRÓ D'HABITANTS

AVÍS EXPEDICIÓ VOLANTS I CERTIFICATS COL.LECTIUS D’EMPADRONAMENT
Recordem que per a l’expedició de certificacions i volants de la totalitat de persones inscrites en un mateix domicili, s’haurà de disposar del consentiment dels interessats per a la cessió de les seves dades padronals, per tant caldrà aportar autorització escrita. En cas contrari, al certificat o volant només hi constarà el nombre de persones empadronades al domicili.

T-035-OSC Alta Padró d'Habitants per Canvi Residència
T-036-OSC Alta Padró d'Habitants per Omissió
T-037-OSC Canvi de Domicili al Padró d'Habitants
T-038-OSC Alta al Padró d'Habitants per Naixement
T-039-OSC Renovació de la Inscripció Padronal
T-040-OSC Confirmació de la Continuïtat de Residència
T-041-OSC Sol·licitud de Baixa del Padró Municipal d'Habitants
T-042-OSC Sol·licitud de Baixa del Padró Municipal d'Habitants per Defunció
T-043-OSC Sol·licitud de Certificat d'Empadronament
T-044-OSC Sol·licitud de Volant d'Empadronament

INICIATIVES ECONÒMIQUES

image001image002

T-045-IE Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (Annex III)
T-046-IE Comunicació Prèvia d'Obertura
T-047-IE Comunicació Prèvia de Modificació No Substancial d'una Activitat amb Efectes Sobre les Persones o el Medi Ambient
T-048-IE Declaració Responsable d'Obertura
T-049-IE Declaració Responsable en Materia de Salut Alimentària
T-050-IE Sol.licitud Informe Previ en Matèria d'Incendis
T-051-IE Comunicació de Canvi de Titularitat Activitat
T-052-IE Denúncia per excés de soroll
T-053-IE Llicència Ambiental (Annex II)
T_065_IE Model Comunicació prèvia HUT

GOVERNACIÓ

T-062-GOV  Fitxa Sol.licitud autorització tinença i ús de armes aire comprimit, airsoft i paintball

LLICÈNCIA D’OBRES I DISCIPLINA URANÍSTICA

T_054-1_LLOB Model Autorització Representant
T_054-1_LLOB Model Certificat coincidència suport paper i digital
T_054-1_LLOB Model Declaració responsable habilitació professional
T_054-1_LLOB Model Delcaració conformitat normativa urbanística
T_054-1_LLOB Model Delcaració responsable gestió residus
T_054-1_LLOB Model Garanties obres
T_054-1_LLOB Model Liquidació ICIO i Taxes de llicències i comunicacions prèvies d’obres
T_054-1_LLOB Model llicència urbanística
T_054-2_LLOB Model comunicació prèvia d’obres
T_054-3_LLOB Model pròrroga d’obres
T_054-4_LLOB Model declaració conformitat transmissió
T_054-4_LLOB Model transmissió llicències obres
T_055_LLOB Model devolució garanties

Log in