caenfrdees

Ordenances i Reglaments

REGLAMENTS I ORDENANCES REGULADORES

1) REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
(BOPB 01/11/1997 - MOD.BOPB 05/04/2004 - MOD.BOPB 13/12/2003 – MOD.ART.16-17 REG. INTERESSOS BOPB 07/05/2012)  
Text Consolidat

MOD. art.16-17 REG. INTERESSOS
(BOPB 07/05/2012)

2) REGLAMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS AL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA
(BOPB 26/04/2003)

3) REGLAMENT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA D'OLIVELLA
(BOPB 16/11/2007)

4) ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN (PLE 28/01/1994 - MOD ART.71-72-73 .BOPB 20/02/2010)
Text consolidat

Modificació Ordenança municipal de Policia i Bon Govern
(BOPB 20-02-2010)

5) ORDENANÇA REGULADORA DE TINENÇA D'ANIMALS
(BOPB 31/01/2004)

6) ORDENANÇA REGULADORA DE SERVEIS FUNERARIS
(BOPB31/01/2004)

7) ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
(BOPB 10/08/2006)

8) ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLES DE FET
(BOPB 31/01/2004)

9) ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I DE GESTIÓ DE RESIDUS
(BOPB 20/02/2010)

10 )REGLAMENT DE FUNCIONAMENT D'EQUIPAMENTS SOCIO-CULTURALS MUNICIPALS
(BOPB 01/06/2012)

11) REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL
(BOPB 21/09/2012 derogat) (BOPB 21-04-2017)

12) REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE D'OLIVELLA
(BOPB 17-04-2013)

13) REGLAMENT DE L'ÚS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
(BOPB 17-06-2014)

14) PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD.
(BOPB 17-06-2014)

Enllaç del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard de la Diputació de Barcelona

15) REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÚSTIES PER AL DIPÒSIT I RECOLLIDA DE LA CORRESPONDÈNCIA PRIVADA EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
(BOPB 17-02-2015)

16) REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA
(BOPB 25-01-2016)

17) ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA
(BOPB 25-01-2016)

18) MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI D’OLIVELLA DEL MUNICIPI D’OLIVELLA
(BOPB 09-03-2016 )

19) ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA DE SOLARS I PARCEL·LES I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
(BOPB 10-05-2016)

20) ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA
(BOPB 03-08-2016)

21) ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA
(BOPB 08-02-2017)

22) ORDENANÇA REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DEL SÒL I EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I COMUNICACIONS PRÈVIES
(BOPB 08/02/2017)

23) ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
(BOPBB 12-12-2016)

Enllaç de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives Diputació de Barcelona

 

ORDENANCES FISCALS

Text consolidat ordenances fiscals 2017Text consolidat ordenances fiscals 2017

Ordenances fiscals anys anteriors

 

Ultima actualització 27/07/2017

Log in