caenfrdees

Noticies

Resum del ple ordinari del 26 de novembre 2019

El Ple ordinari de l’Ajuntament d’Olivella, celebrat el passat 26 de novembre va començar amb la lectura del Manifest del 25N del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019.

El primer punt va ser l’esborrany de l’acta del ple de data 22 de octubre de 2019 que es va aprovar per unanimitat

En dita sessió plenària es va aprovar amb vots a favor del PSC-CO i ERC, i amb les abstencions de JUNTS, IxO i C’s, l’ Adhesió al contracte de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA S.L.U.

També es va aprovar el calendari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran lloc a la Casa de la Vila o lloc habilitat a tal efecte, els dimarts a les 18:00 hores amb una periodicitat quinzenal, el punt es va aprovar amb vots a favor del PSC-CO i C’s, i amb les abstencions d’ERC, JUNTS i IxO

Es van aprovar per unanimitat els punts 5 i 6,  els projectes d’enderroc del dipòsit Ramírez situat a l’alçada del número 1 del carrer del Cometa i del dipòsit Rocallisa Vell situat al final del carrer del Roquerol de la urbanització Can Surià. L’estat de les instal·lacions actuals projecten una imatge de deteriorament i degradació progressiva per les males condicions de l’estructura en un indret força visible per localitzar-se en un entorn elevat que es pot observar des de diferents indrets. L’actuació d’enderroc té interès públic, atès que suposa eliminar un equipament en mal estat que ha quedat fora d’ús, els projectes han estat redactats per l’empresa Somenginy i

Tenen un pressupost d’execució de 35.304,67 € (IVA inclòs) i de 27.239,12 € (IVA inclòs), respectivament.

Es va aprovar per unanimitat dels regidors presents el Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor. Les calderes de gasoil existents als equipaments municipals d’Olivella, en concret a l’escola El Morsell i a l’edifici de La Crivellera. Les actuals calderes de gasoil estan arribant al final de la seva vida útil fet que provoca que les instal·lacions tinguin un elevat número de reparacions i un consum excessiu de combustible. Les calderes de gasoil, dels dos edificis, han provocat problemàtica en olors i en fums que han estat especialment importants en els mesos de desembre de 2018 i gener de 2019, per les contínues avaries de les calderes. És considera necessària la construcció de la planta de biomassa, substituint la utilització de gasoil com combustible per la climatització dels edificis, per :

  • Reduir el cost econòmic de la climatització dels edificis afectats.
  • Reduir l’emissió de gasos hivernacle, en 43.49 tones anuals de CO2.
  • Afavorir la reutilització de la massa forestal que produïm, prioritzant l’aprofitament dels nostres propis recursos.
  • Eliminar les molèsties ocasionades per els gasos emesos dels dipòsits de gasoil.
  • Garantir la seguretat dels bens i de les persones que utilitzen els edificis, i els propers.
  • Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals.
  • La càrrega de foc, és considerable donada la capacitat del dipòsit de l’escola El Morsell, i a la Crivillera és al traster, amb unes dimensions molt reduïdes que impedeixen un manteniment adequat.

La proposta presentada s’ajusta a la voluntat de l’Ajuntament d’Olivella, d’afavorir les mesures en contra del canvi climàtic, i de millora de l’eficiència de les instal·lacions municipals. redactat per l’empresa Rifà enginyers amb un pressupost d’execució de de 216.625,74 IVA inclòs.

En el 8è punt de l’ordre del dia es va donar compte del Pla Director de l’Abastament dAaigua Potable del Municipi d’Olivella. Per a la redacció del Pla s’ha disposats d’una subvenció de l’Agencia Catalana de l’Aigua, atorgant a l’ajuntament d’Olivella el 80% del pressupost de redacció del projecte, que ha tingut un cost de 18.061,82 € iva exclòs, essent l’import subvencionat de 12.000,00 €.

Aquest document fa un diagnòstic del funcionament hidràulic de la xarxa i analitza les instal·lacions actuals i les necessitats de serveis previstos pels propers anys. Fa un inventari i recull de l’estat dels dipòsits d’aigua, dels pous, dels 96 quilòmetres de xarxa d’aigua potable (diàmetre, material...) i també calcula el cabal i el consum. A més proposa millores i contempla noves actuacions necessàries per oferir un servei de més qualitat. Amb questa radiografia, l’Ajuntament d’Olivella posa en ordre tots els aspectes relacionats amb aquest servei i, així podrà planificar i prendre decisions de forma tècnicament rigorosa i acurada. Una vegada presentat al ple municipal, el Pla Director de l’Aigua serà analitzat pels grups polítics en una comissió o taula de treball mixta tècnic – política que es crearà específicament. Posteriorment, s’explicarà a la ciutadania en una audiència pública i es buscaran els recursos econòmics necessaris per anar executant les actuacions que preveu.

També es va aprovar amb vots a favor del PSC-CP, de ERC i JUNTS amb les abstencions d’IxO i C’s de l’Increment retribucions bàsiques i complement específic del personal al servei de la Corporació per a l’any 2019 d’acord amb la llei de pressupostos de l’estat i d’acord amb la previsió de l’increment del PIB del 2,5%.  

Es va donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta i dels acords més importants adoptats per les Juntes de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

No va quedar aprovada la moció que van presentar per urgència els grups d’ERC Olivella-AM i Junts per Olivella “En defensa de la llibertat d’expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya” amb 5 vots en contra, 3 abstencions i 3 vots a favor.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.