caenfrdees

Noticies

Resum del Ple extraordinari del 30 de juliol de 2019

Al Ple extraordinari de l’Ajuntament d’Olivella, celebrat el passat 30 de juliol es va aprovar per unanimitat l’esborrany de l’acta del ple de constitució del nou ajuntament de data 15 de juny de 2019.

Durant el segon punt de l’ordre del dia l’Alcaldessa, Sra. Marta Verdejo va donar les següents informacions d’alcaldia:

  • El dilluns 29 de juliol es van iniciar els treballs per fer arribar la fibra òptica des del casc antic d’Olivella fins la urbanització Plana Novella amb una previsió que el mes d’octubre es puguin començar a fer altes del servei.
  • El proper mes d’octubre finalitza del contracte del Servei de neteja viària i de la voluntat de no prorrogar-lo per iniciar una nova licitació en la que ja s’està treballant i on està previst diferenciar clarament els tres serveis: 1) Neteja viària 2) Recollida de saques i neteja de punts negres i 3) Desbrossades de carrers.
  • A partir de la setmana del 12 d’agost es reposaran els contenidors que s’han sustret en diverses zones del municipi i s’ampliaria la dotació en les zones que son més necessaris. Es farà una denúncia del furt de contenidors.
  • En els mesos de març i abril es van fer desbrossades generals i ara es tornaven a fer. Enguany s’ha començat per les vies principals de Mas Mestres i seguidament per Mas Milà. Aquesta setmana de final de juliol s’estava desbrossant a Can Surià i que es seguiria a Las Colinas.
  • S’ha contactat amb Movistar a causa dels problemes ocasionats per la caiguda de xarxa de telefonia mòbil del subministrament del servei de Movistar a la zona d’Olivella. Comuniquen que hi havia un problema en l’alimentació de la xarxa, que s’ha revisat el quadre de força i ampliat la potencia per sobre del consum mig, amb aquesta mesura es preveu que es dona per resoltes les incidències.

En dita sessió plenària es va aprovar amb vots a favor del PSC-CP i amb les abstencions de ERC, JxO i IxO, el calendari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran lloc a la Casa de la Vila o lloc habilitat a tal efecte, els dimarts a les 18:00 hores amb una periodicitat quinzenal.

També es va aprovar amb vots a favor del PSC-CP i IxO, en contra JxO i amb l’abstenció de ERC, el Calendari per al 3r quadrimestre de l’any 2019 i any 2020 de les sessions ordinàries del Ple municipal i de la Comissió Informativa permanent. Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que tindran lloc amb caràcter ordinari, l’últim dimarts, no festiu, de cada dos mesos, a les 19 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. Les comissions informatives tindran lloc amb caràcter ordinari, el dimarts, no festiu, previ a la sessió ordinària a la Casa de la Vila, o lloc habilitat a l’efecte.

Durant la sessió plenària es va donar compte del Decret d’alcaldia de nomenament dels tinents d’alcaldia segons la següent relació:

Primer tinent d’alcaldia: Josep Maria Bayarri Lorente.

Segon tinent d’alcaldia: Jordi Migallón Sandoval.

Tercer tinent d’alcaldia: Jonay Reguera Rentero.

Quarta tinenta d’alcaldia: Marina Rey Milán

Cinquè tinent d’alcaldia: Óscar Madera Alias.

La composició de la Junta de Govern segons Decret d’alcaldia va quedar amb els següents membres:

Presidència: Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa.

Vocalies: Josep Maria Bayarri Lorente, Jordi Migallón Sandoval i Jonay Reguera Rentero.

Secretaria: El/la secretari/ària-interventor/a de l’Ajuntament.

A requeriment de la presidenta també podran assistir a la Junta de Govern Local amb veu i sense vot els membres de la corporació o de personal de l’entitat local per tal que informin sobre les matèries del seu àmbit d’activitats. Es va delegar també a la Junta de Govern Local atribucions en matèria d’Urbanisme, Contractació i responsabilitat patrimonial, Convenis, Activitats, Personal, Hisenda i Protecció de la legalitat.

En el 7è punt de l’ordre del dia es va donar compte del Decret d’alcaldia de nomenament dels regidors/es delegats/des del govern municipal que es relacionen d’acord amb les àrees i regidories que es creen a continuació i EFECTUAR als regidors/res que s’indiquen una delegació específica d’atribucions sobre els assumptes següents:

Àrea de presidència, organització i govern obert

 

President Josep Maria Bayarri Lorente

 

Govern obert i Serveis Centrals

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez

Hisenda i gestió pressupostària

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez  
Regidor Adjunt, Josep Maria Bayarri Lorente

Projectes estratègics

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez

Relacions institucionals i protocol

Regidor delegat, Josep Maria Bayarri Lorente

Seguretat pública

Regidor delegat, Jordi Migallón Sandoval

Promoció econòmica, turisme i ocupació

Regidor delegat, Josep Maria Bayarri Lorente

   

Àrea d'urbanisme, activitats, mobilitat i via pública

 

Presidenta Marta Verdejo Sánchez

 

Urbanisme

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez

Via pública i mobilitat

Regidor delegat, Jonay Reguera Rentero

Medi ambient

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez

Serveis tècnics

Regidor delegat, Óscar Madera Alias

   
   

Àrea d'atenció a les persones i dinamització comunitària

 

President Jordi Migallón Sandoval

 

Acció Social, comunitària i igualtat

Regidor delegat, Jordi Migallón Sandoval
Regidor adjunt, Josep Maria Bayarri Lorente

Gent gran

Regidora delegada, Marina Rey Milán

Cultura

Regidor delegat, Jordi Migallón Sandoval
Regidora adjunta, Marina Rey Milan

Esports

Regidor delegat, Jonay Reguera Renteiro

Educació

Regidor delegat, Óscar Madera Alias

Joventut

Regidora delegada, Marina Rey Milán
Regidor adjunt, Óscar Madera Alias

Es va aprovar per unanimitat la creació de la Comissió Informativa Permanent i la Comissió Especial de Comptes, que es composen per un membre de cada grup municipal de la corporació, prèvia designació comunicada a la secretaria municipal. La Presidència de la comissió l’exerceix l’Alcalde/ssa de la Corporació i s'aplicarà el sistema de vot ponderat. La Comissió Informativa Permanent serà prèvia a cada ple.

De la mateixa manera s’han designat els representants de la corporació en els òrgans col.legiats que son competència del Ple amb els vots a favor del PSC-CP i amb les abstencions de ERC, JxO i IxO.

En el 11è punt de l’ordre del dia es va donar compte de la constitució dels grups municipals i dels seus portaveus segons la següent relació:

a.- Grup municipal Ciudadanos d’Olivella - María Asunción Alesso López

b.- Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de progrés

Jordi Migallón Sandoval portaveu. - Josep Maria Bayarri Lorente, portaveu suplent

c.- Grup municipal d’Independents per Olivella - Miguel Morales Oya

d.- Grup municipal Junts per Olivella (JxO) -      Jaume Carol Roldán

e.- Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya d’Olivella (ERC Olivella)

            Mario Baldú Pizarro, portaveu. - Maria Mercè Lej i Ximénez, portaveu suplent.

Es va aprovar per unanimitat dels regidors presents les indemnitzacions per als càrrecs electes, que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, per cada assistència efectiva a sessions dels òrgans dels que efectivament formin part següents: Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 225,00€/sessió; Assistència a les sessions del Ple: 350,00/sessió; Assistència a les sessions de les comissió informativa permanent: 30,00/sessió i Assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 47,50€/sessió. Totes aquestes indemnitzacions resten subjectes a la corresponent retenció tributària.

També es va aprovar en el mateix punt per unanimitat establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, el règim de dedicació exclusiva de l’alcaldessa amb una retribució anual bruta de 40.000€. S’exclouen de la retribució els triennis a què té dret a percebre l’alcaldessa com a empleada pública de l’Ajuntament de Sitges perquè resta en situació de serveis especials, i que l’abonament dels triennis són a càrrec de l’Ajuntament d’Olivella.

D’altra banda es va aprovar per unanimitat les assignacions dels grups municipals següents: Dotació fixa per a cada grup municipal: 313,50 €/any i Dotació variable per cada membre de grup municipal: 57,31 €/any. Les assignacions dels grups polítics municipals seran liquidades anualment.

Finalment, es va donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta del 18 d’abril DEC-80 al 24 de juliol DEC-157 i l’alcaldessa va donar compte dels acords més importants adoptats per les Juntes de Govern Local des de l’última sessió del Ple que van ser les següents:

- Bases específiques i convocatòria d’un procés selectiu d’un enginyer/a tècnic/a municipal, com a personal funcionari/ària interí/na per al programa de gestió eficient de l’aigua i els serveis municipals bàsics. En els darrers anys s’evidencien un conjunt de dèficits en la prestació i la gestió del servei públic de l’aigua potable i altres serveis públics bàsics, especialment referent a la seva eficàcia i eficiència, tramitació adient de subvencions en què és beneficiari l’ajuntament, per serveis de Mancomunitat Penedès Garraf... Per tot això es fa necessari comptar amb personal qualificat específic per a la supervisió tècnica i es va considerar procedir a executar un programa temporal que tingui per objecte la gestió eficient de l’aigua potable i serveis bàsics municipals, a través de la selecció d’un enginyer/a. Tècnic/a. municipal. L’execució d’aquest programa té una durada màxima de 3 anys, que s’inicia l’1 de setembre de 2019 i finalitza el 31 d’agost de 2022.

- Donar compte de l’informe d’idoneïtat sobre la contractació de les obres del Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals d’Olivella. En aquest punt es va aprovar i acceptar el Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals d’Olivella, destinat als edificis de l’escola El Morsell i a l’edifici sociocultural de La Crivillera i aprovar iniciar el procediment de licitació de les obres incloses en el Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals d’Olivella. L’import del projecte emès per l’enginyer Sr. Aleix Rifà és de 216.625,74 € IVA inclòs. Es considera necessària la contracció de la planta de biomassa substituint la utilització de gasoil com a combustible per la climatització dels edificis entre d’altres motius per: reduir el cost econòmic, reduir emissió de gasos hivernacle, afavorir la reutilització de la massa forestal que produïm, eliminar molèsties per gasos emesos pels dipòsits de gasoil, garantir seguretat de bens i persones, millorar l’eficiència energètica, etc

- Contractació de subministrament i muntatge d’una pèrgola amb tendal tipus restauració per cobrir un espai complementari al costat de les grades de l’equipament esportiu del camp de futbol municipal d’Olivella amb una superfície d’uns 35 m2, en forma de trapezi, amb un preu inicial de contracte de 17.088, 32 € IVA inclòs amb un termini d’execució de 6 setmanes.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.