caenfrdees

Noticies

Ple ordinari 30 d'abril

Lloc:     La Crivellera

Dia:      Dimarts, 30 d’abril de 2019

Hora:    19:00

Caràcter: ordinari

Ordre del dia:

 1.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple extraordinari de data 2 d’abril de 2019

       2.  Informacions de l’Alcaldia

                                            DICTÀMENS

 1. Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019.
 1. Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel desenvolupament del programa 30 plus corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019-2020.
 1. Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges pel desenvolupament del programa UBICAT corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019.
 1. Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials.
 1. Modificació de crèdit 002/2019 en la modalitat de transferència de crèdit.
 1. Modificació de crèdit 003/2019 en la modalitat de crèdit extraordinari.
 1. Modificació de l’acord d’aprovació del complement del cent per cent de les retribucions per incapacitat temporal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Olivella.
 1. Dies festius locals per a l’any 2020.
 1. Modificació de l'estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament d’Olivella i modificació de la plantilla de personal.
 1. Aprovació dels preus contradictoris del contracte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella.
 1. Modificació del contracte administratiu de consultoria i assistència per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olivella

                                                      MOCIONS

 

 1. Moció que presenta el grup municipal ICV Olivella per demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la retirada, i als grups parlamentaris la no ratificació, del Decret Llei

           5/2019, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge.

                               CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
 2. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.
 3. Precs i preguntes.

 

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.