caenfrdees

Noticies

Ple ordinari 5 de febrer

Lloc: La Crivellera
Dia: Dimarts, 5 de febrer de 2019
Hora: 19:00
Caràcter: Ordinari
 
Ordre del dia:
 
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 27 de novembre de 2018 .
 
2. Informacions de l’Alcaldia.
 
DICTÀMENS
 
3. Modificació i actualització dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès Garraf
 
4. Aprovació del Compte general 2017
 
MOCIONS
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
 
5. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
 
6. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.
 
7. Precs i preguntes.

Log in