caenfrdees

Noticies

Ordre del dia del Ple Ordinari Dimarts 6 de març 2018

 ORDRE DEL DIA

  

1.   Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 30 de gener de 2018. (exp. núm. 1.3.1032.1.18)

2.   Informacions d'Alcaldia.

 

DICTÀMENS (Per urgència)

 

3.   Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Olivella per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials per a l’any 2018.

4.   Reglament municipal del consell de la gent gran d’Olivella, aprovació inicial.

5.   Modificació de la valoració de llocs de treball del personal l’Ajuntament d’Olivella per a l’adequació retributiva del complement específic dels llocs de vigilant (Exp. núm. 1450-0175/2018)

6.   Modificació de l’ordenança fiscal número 10, taxa pel subministrament d’aigua (Exp. 1217-0008/2018)

7.   Adhesió a la proposta de sol·licitar la Creu de Sant Jordi al secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF)

 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 

8.   Donar compte del llistat extractat dels decrets d'alcaldia, dictats per l'alcaldessa-presidenta,

9.   Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l'última sessió del Ple.

10. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log in