caenfrdees

Noticies

Resum del Ple Ordinari del 30 de gener de 2018

El passat 30 de gener de 2018 es va celebrar Ple Ordinari Municipal, al qual es van tractar els següents punts:El passat 30 de gener de 2018 es va celebrar Ple Ordinari Municipal, al qual es van tractar els següents punts:


1.Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 28 de novembre de 2017 (exp. núm. 1.2.1.2.09.17)

Votació 
És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

2.Informacions de l’Alcaldia.


3.Aprovació del compte general de l’exercici 2016 (Exp. 05.01.04.1640.01.17)

Votació 
És aprovada per MAJORIA pels regidors presents, amb el següent resultat:
Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2
Vots en contra: cap
Abstencions: ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2


4.Creació de l’agrupació de secretaries dels Jutjats de Pau d’Olivella i Canyelles (Exp. 01.02.1020.01.17)

Votació 
És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:
Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap


5.Donar compte de la resolució emesa per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en relació al Pla Especial Urbanístic en sòl no urbanitzable d’una hípica a la urbanització Mas Mestre d’Olivella (Exp. 6.2.3.02/2012)

6.Donar compte de la Sentència núm. 791/2017, de 22 de novembre, de la Sala contenciosa-administrativa, secció quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relativa a la supressió d’un complement de productivitat d’un empleat de l’ajuntament (Exp. 1.5.03.07.2016)

7.Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d'Olivella i la Mancomunitat intermunicipal Penedès Garraf per a la transferència d'una subvenció atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua per a la portada d’aigua potable a la Plana Novella (Exp. 1374-0069/2018)

Votació 
És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:
Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2
Vots en contra: cap
Abstencions: cap


8.Moció que presenta el PSC d’Olivella per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles Bressol.

Votació 
És aprovada per MAJORIA  pels regidors presents, amb el següent resultat:
Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, IxO:3, ICV-EUiA-E:2
Vots en contra: cap
Abstencions: ERC:1


9.Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana d’Olivella perquè l’Ajuntament d’Olivella s’incorpori al Consorci de la Televisió Digital del Garraf.

S’acorda deixar aquest assumpte sobre la taula.


10.Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.

11.Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

12.Precs i preguntes.

Escolta AQUÍ l’audio del Ple ordinari del 28 de noviembre de 2017.

Log in